Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samråd tillståndsansökan för ombyggnation av Brattesta avloppsreningsverk

Publicerad 2016-02-08

Brattesta

Dals-Eds kommun kommer att lämna in en ansökan hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till miljöfarlig verksamhet för Brattesta avloppsreningsverk. Ett nytt tillstånd söks eftersom nuvarande tillstånd är föråldrat och verket behöver uppdateras. Prövningen omfattar moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Denna information är ett led i det samråd som ska genomföras innan ansökan upprättas.

Brattesta avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från Eds tätort och Hökedalen. Verket tar även emot externslam från trekammarbrunnar och slutna tankar inom kommunen. Den dimensionerande belastningen sänks från 6 500 till 5 000 personekvivalenter (pe), idag är belastningen 3 300 pe. Sänkningen beror på att verket från början dimensionerades för en större befolkningsökning än vad som i realiteten har skett.

Både själva reningsverket och tillståndet för utsläppen är idag gammalt. Bara mindre ändringar har gjorts inne på verket sedan det byggdes i slutet av 70-talet. Både maskinella delar och styr- och reglersystem behöver bytas ut. Verket kommer också att byggas om med partiell kväverening för att upprätthålla samma reningsgrad av kväve som idag trots ökad belastning.

Byggstart planeras till hösten 2017. All byggnation kommer att ske på befintlig lokalisering vid Stora Le's södra strand. Bassänger och slamhantering kommer även fortsatt att vara inomhus, slamlagret blir övertäckt. Ombyggnationen beräknas vara klar under 2019.

Du är välkommen att höra av dig för att få ytterligare information och/eller för att framföra synpunkter, förslag och invändningar samt lämna eventuella allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering.

Läs utkast till miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning samt anteckningar från samrådet med Länsstyrelsen nedan:

Fram till 4/3 2016 finns materialet även tillgängligt på Teknik & service avdelningen

Du kan ställa frågor eller lämna synpunkter, gärna skriftligen eller per e-post, till Mark de Blois, Tekniskt ombud, senast den 4/3 2016.

Mark de Blois (tekniskt ombud för Roland Kindslätt, teknisk chef, Dals-Eds kommun) Grindgatan 1, 441 36 Alingsås
Tel: 0322 – 66 04 67. E-post:

Vid stort intresse eller många funderingar anordnar kommunen ett separat informationsmöte. Kommunen informerar i så fall om plats och datum för detta möte vid ett senare tillfälle.