Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

SCB:s medborgarundersökning Dals-Ed 2016

Publicerad 2016-12-21

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2016 är nu klart, och visar att att flertalet av de som besvarat enkäten i Dals-Ed upplever att det är bra att leva och bo här.

Jämfört med övriga deltagande kommuner upplevs den kommunala servicen som bättre, framför allt i fråga om bemötande och tillgänglighet.

Männen är generellt mer nöjda än kvinnorna, och skillnaden är mest tydlig vad gäller trygghetsfrågor och omsorg.

Möjligheten till inflytande och påverkan är också områden där Dals-Eds kommun uppfattas klart mer positivt än genomsnittet för övriga deltagande kommuner, även om punkten möjlighet till påverkan generellt upplevs som låg, och bör förbättras.

Det har också kommit in en del kritiska synpunkter bl.a. på tryggheten i samhället, bristen på offentliga toaletter, badplatsens skick, kommunala verksamheter såsom grundskola och äldreomsorg m.m.

Alla dessa kritiska synpunkter beaktas av berörd förvaltning, och tillsänds även de politiska partierna.

Varje höst erbjuder Statistiska centralbyrån Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning.
I denna rapport redovisas resultatet för Dals-Eds kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 5 september och den 8 oktober 2016. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. Kommunen har även medverkat 2010 och 2014.
Undersökningen som mäter medborgarnas attityder och är ett av flera verktyg för att få en bild hur medborgarna ser på sin kommun och hur vi kan förbättra oss.