Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Utlysning av ytterligare föreningsbidrag med anledning av flyktingsituationen

Publicerad 2016-09-08

Bakgrund

Dals-Eds kommun tilldelades förra halvåret 8,4 miljoner kr som ett engångsbidrag av regeringen med anledning av flyktingsituationen. Syftet med engångsbidraget var att skapa bättre förutsättningar att hantera den kraftansträngning som mottagande i stor omfattning medför. Bidraget var tänkt att nyttjas för extraordinära punktinsatser i syfte att underlätta för kommunen att hantera flyktingsituationen utan att befintlig välfärd påverkades negativt. Pengarna skulle användas under 2016.

En arbetsgrupp gjorde en behovsanalys för att kommunen skulle kunna fördela bidraget på bästa sätt. I analysen blev det tydligt att föreningslivet hade behov av extra resurser för att kunna bemöta alla de flyktingar som behöver sysselsättning och sociala sammanhang – oavsett om de har fått asyl eller ej.

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 400 000 kr av engångsbidraget i stimulansmedel för det lokala föreningslivet att söka hos kommunen. Dessa medel utlystes i våras och fördelades mellan olika sökande föreningar.

Nu har kommunfullmäktige beslutat att fördela ytterligare 200 000 kr till föreningslivet. Dessutom finns 50 000 kr kvar av medlen från förra ansökningsomgången. Sammanlagt finns alltså 250 000 kr för föreningarna i Dals-Eds kommun att ansöka om.

Vem kan ansöka?

Bidraget kan sökas av lokala föreningar, studieförbund som verkar i Dals-Eds kommun samt kyrkorna/ församlingarna . Bidraget går till aktiviteter/insatser som ska vara politiskt och religiöst obundna.

Vad kan bidraget användas till?

Bidrag kan sökas för att möjliggöra aktiviteter för målgruppen nyanlända, ensamkommande och asylsökande*. Det kan gå till extra material eller medel för att ekonomiskt ersätta personal som krävs men inte kan hittas på ideell basis. Det kan också handla om behov av medel till transporter, extra skötsel av anläggningar, tolkar, medlemsavgifter, licenser, resekostnader, livsmedel mm. Man kanske behöver starta introduktionsgrupper eller ha utökade öppettider/speciella öppettider e.dyl. Det kan t.ex. handla om prova-på- verksamhet och gärna aktiviteter för föräldrar och barn tillsammans/svenskar och nyanlända invandrare tillsammans.

Hur ansöker man?

Ansökan ska innehålla:

   
 • Föreningens namn, kontaktperson och kontaktuppgifter
 •  
 • Beskrivning av aktivitet/insats, när den ska genomföras och hur den är förankrad i föreningen
 •  
 • Beskrivning av vilken målgrupp aktivitet/insats vänder sig till (ålder, kön mm)
 •  
 • En kostnadsberäkning
 •  
 • Beskrivning av hur aktivitet/insats ska marknadsföras

Behöver ni stöd och hjälp att ta fram en ansökan så kontakta Linda, tel: 0534-19259

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 3 oktober 2016.
Den skickas till: Dals-Eds kommun, Linda Andersson, Box 31, 66821 Ed.
Det går också bra att skicka ansökan med e-post till:

Hur handläggs ansökningarna?

Ansökan handläggs av Linda Andersson, folkhälsostrateg. Beslut tas i en arbetsgrupp bestående av Morgan Funevall och Lena Edman, Kultur- och Fritidskontoret, Hanna Svensson, flyktingguide och Linda Andersson. Beslut och besked kommer under v.41.

Utbetalning och uppföljning

Till de föreningar som beviljas bidrag sker utbetalning och uppföljning enligt överenskommelse i varje enskilt fall. Enkel uppföljning/rapportering kommer att begäras.


 Välkomna med era ansökningar!


 *Asylsökande = en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

* Nyanlända = allmänt en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

*Ensamkommande barn och ungdomar = personer som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.