Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle. Vi gör det tillsammans!

Publicerad 2018-05-02

Dalslandskommunerna Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors och Färgelanda inbjuder till samråd för den nya gemensamma avfallsplan som nu tagits fram. Vi vill veta vad du tycker!

Genom den gemensamma avfallsplanen vill vi uppnå en långsiktigt hållbar avfallshantering. För att nå dit har vi tagit fram en gemensam vision.

Vision för avfallsplanen

Avfallshanteringen i de fyra Dalslandskommunerna bidrar till ett hållbart samhälle. Avfallshanteringen är serviceinriktad vilket innebär att alla aktörer och invånare i kommunerna förstår och bidrar till att det avfall som uppstår ska hanteras som en resurs.

Till visionen föreslås mål och åtgärder med fokus på att avfallet inte ska vara farligt för människors hälsa eller miljö och att vi ska högre upp i avfallstrappan.

Avfallshierarkin
Avfallshierarkin visar prioritetsordningen för hantering av avfall. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU. (Illustration: Sofia Magnusson)

Fram till 31 maj är du välkommen att lämna synpunkter på det förslag till avfallsplan som är framtaget.

Här hittar du förslaget till avfallsplan med tillhörande bilagor.

Planen finns utställd t.o.m. 31 maj på biblioteket i Ed, samt i kommunhuset.

Vad vill vi med avfallsplanen?

I avfallsplanen föreslås två inriktningsmål och fyra mätbara mål:

Inriktningsmål

Målinriktning 1

Avfallet i kommunerna ska inte vara farligt för människors hälsa eller miljö

Målinriktning 2

Vi ska högre upp i avfallstrappan!

Mätbara mål

Mätbart mål 1

Senast år 2025 ska det inte finnas något farligt avfall, elektronikavfall eller batterier i hushållsavfall som samlas in i kärl.

Mätbart mål 2

Antal inrapporterade klagomål på nedskräpning vid ÅVS ska halveras till år 2025 i jämförelse med 2018.

Mätbart mål 3

Mängden kärlavfall i kommunerna ska minska med 20 % per invånare år 2025 i jämförelse med 2016.

Mätbart mål 4

Senast år 2025 ska minst 93 % av matavfallet från hushåll, restauranger och storkök tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. Matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och växtnäring omhändertas

Detta är inget vi klarar själva utan vi behöver er hjälp! Därför är det också viktigt att vi får veta vad ni tycker om den avfallsplan vi nu har tagit fram och vi bjuder därför in till samråd.

Samrådsperioden

Samrådsperioden är 3-31 maj och du kan lämna synpunkter genom att svara via den här svarsblanketten eller skicka skriftliga synpunkter till kommun@dalsed.se

Den 30 maj klockan 18:00 hålls ett samrådsmöte i sammanträdeslokalen Stora Le i kommunhuset.

Vad händer sen?

Efter att inkomna synpunkter är bearbetade kommer avfallsplanen att beslutas i respektive kommunfullmäktige.

Varför gör vi detta tillsammans?

Kommunerna har sedan tidigare samverkat genom gemensamma avfallsföreskrifter och gemensam upphandling av avfallsinsamling. Avfallsplanerna har då varit kommunspecifika och vi har i de olika kommunerna till stor del fokuserat på att minska deponering och också att avsluta aktiva deponier, något som till stor del också har uppnåtts. Även arbetet med ökad sortering har gett resultat i form av utsortering av matavfall från restavfallet i separata kärl. Många av de mål som vi arbetade med då är fortfarande aktuella och arbetet med dessa fortsätter i olika omfattning och inriktning.

Den nya avfallsplanen tar sikte på 2025 där målet är att jobba ännu mer uppåt i avfallstrappan. Genom att ha gemensamma mål kan vi stötta och hjälpa varandra så att vi uppnår både mer förebyggande och återanvändning av avfall. Det är en styrka för alla som kommer att involveras i arbetet.