Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samråd kring tillståndsansökan för ombyggnation av Brattesta avloppsreningsverk

Publicerad 2018-05-28

Brattesta

Dals-Eds kommun kommer att lämna in en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet med anledning av en ombyggnation av Brattesta avloppsreningsverk. Verksamheten kommer att tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken, och ansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Denna information är ett led i det samråd som ska genomföras innan ansökan upprättas.

Brattesta avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från Eds tätort och Hökedalen. Verket tar även emot externslam från trekammarbrunnar och slutna tankar inom kommunen. Den dimensionerande belastningen som är 6 500 kommer att behållas.

Både själva reningsverket och tillståndet för utsläppen är idag gammalt. Bara mindre ändringar har gjorts inne på verket sedan det byggdes i slutet av 70-talet. Både maskinella delar och styr- och reglersystem behöver bytas ut.

Byggstart planeras till 2019. All byggnation kommer att ske på befintlig lokalisering vid Stora Les södra strand. Bassänger och slamhantering kommer även fortsatt att vara inomhus. Ombyggnationen beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020.

Du är välkommen att höra av dig för att få ytterligare information och/eller för att framföra synpunkter, förslag och invändningar samt lämna eventuella allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering. Du kan ladda ner samrådsunderlaget här nedanför:

Du kan ställa frågor eller lämna synpunkter, gärna skriftligen eller per e-post, till Mark de Blois, Tekniskt ombud, senast den 25/6-2018.

Mark de Blois (tekniskt ombud för Dals-Eds kommun)
Grindgatan 1
441 36 Alingsås

Tel: 0322 – 66 04 67
E-post: mark.de.blois@h2oland.se

Vid stort intresse eller många funderingar anordnar kommunen ett separat informationsmöte. Kommunen informerar i så fall om plats och datum för detta möte vid ett senare tillfälle.