Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Socialnämndens ordförande kommenterar förslaget till nya taxor för hemtjänsten

Publicerad 2018-01-05

Kenneth Gustavsson
Kenneth Gustavsson, ordförande socialnämnden

Vilken avgift får jag för hemtjänsten i Dals-Eds Kommun?

Beräkningssystemen för vilken avgift som kan komma att bli för en person som har kommunal insats kan vara mycket svår att förstå, och vill därför förtydliga det. Det är lätt att snabbt dra slutsatser om man inte får rätt information att ta ställning till.

Hemtjänsten består av två delar, Service och Omsorg. Dessa två har vi haft olika taxor på sedan lång tid tillbaka, där omsorgsdelen har haft en fast avgift per månad och servicedelen timtaxa. Vi kommer nu som några av de sista i landet att utgå från en timtaxa på Hemtjänsten istället för att ha delat upp den i två olika delar som tidigare. Servicedelen har vi haft timtaxa på under många år och den kommer för 2018 att bli 315 kr/timma istället för 310 kr/timma som det var 2017. Omsorgsdelen i hemtjänsten kommer att förändras från fast avgift per månad till samma typ av beräkning som Servicedelen i hemtjänsten, det vill säga timtaxa. Den statligt fastställda maxtaxan som för 2018 är 2044 kr/månad är det tak som ingen ska behöva betala mer än per månad, oavsett vilken pension eller insats man har från hemtjänsten.

Har man låg pension styr maxtaxans regler vilken nivå som man har möjlighet att betala per månad, man får då ett individuellt anpassat avgiftsutrymme. Har man således en låg pension kan det innebära att man inte har ett avgiftsutrymme och betalar då inget för de hemtjänstinsatser man får. Mer information om vad avgiftsutrymme är finns på socialstyrelsen.se och om man söker på avgiftsutrymme.

Exempel på hur en beräkning av avgiftsutrymme går till för en person som har hemtjänst:

Inkomster (här inräknas alla inkomster inklusive olika bidrag)

Pension 11 500 kr
Bostadstillägg 1 500 kr
avgår: Skatt -2 500 kr
Nettoinkomst 10 500 kr

Utgifter

Boendekostnader ex. hyra 5 000 kr
Förbehållsbelopp(2017) 5 057 kr
Summa utgifter 10 057 kr
Avgiftsutrymme 443 kr

Högsta möjliga avgift i ovan exempel är 443 kr

(Förbehållsbelopp är det schablonbelopp som beräknas täcka dina normala levnadskostnader. I beloppet ingår inte hyreskostnader. Förbehållsbeloppet ska täcka kostnaderna för dina basbehov. Förbehållsbeloppet är den summa som ska dras av från din inkomst innan avgiftsutrymme kan fastställas.)

De bidrag som finns att söka om pensionen inte räcker till är i dag bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd och försörjningsstöd från kommunen.

De två första bidragen kommer via pensionsmyndigheten/staten och faller ut med automatik om man är berättigad till dessa vid ansökningstillfället. Försörjningsstöd via kommunens socialtjänst söks och hanteras separat, och är som för alla medborgare en möjlighet till stöd och hjälp vid speciella situationer.

Vi har i Dals-Ed en mycket god servicenivå och vill fortsatt erbjuda det. De i samhället som har de lägsta pensionerna är genom de system och regler som är uppsatta, säkrade att kunna få ta del av våra välfärdssystem och ändå ha kvar av sin pension för andra utgifter. De som kommer in i välfärdssystemen nu och i framtiden och har pensioner som inte är så låga, kan komma att få betala upp till de maxtaxeavgifter som Regering och Riksdag har satt upp. Detta är en liten del av den finansiering som vi tar ut för att vi ska säkra upp vår välfärd, och för att kunna erbjuda alla oavsett pensionens storlek - en trygg ålderdom.

Kenneth Gustavsson (C)
Socialnämndens Ordförande Dals-Eds Kommun