Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Bokföringsfel påverkar kommunens ekonomiska resultat negativt

Publicerad 2019-04-09

Dals-Eds kommun

Efter kontroll har kommunen upptäckt ett fel i bokföringen under 2018 som påverkar kommunens resultat på ett negativt sätt. Tidigare har kommunen redovisat ett litet plusresultat med 0,2 mkr, men efter ett fel i bokföringen inom FOKUS-nämndens verksamheter kommer resultatet istället vara negativt för året 2018 med - 3,7 mkr.

Kommunstyrelsen behandlade den 4 april kommunens årsredovisning och bokslut med ett underlag som gav ett litet överskott med 0,2 mkr. Efter kommunstyrelsens behandling har kommunen kontrollerat underlagen för semesterlönerna och funnit ett bokföringsfel i FOKUS-nämndens verksamheter som gör att kommunen istället får ett underskott med - 3,7 mkr mkr för året 2018. Detta innebär att kommunens bokslut får göras om och behandlas på nytt i FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen senast den 15 april inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

Kommunen ser självklart mycket allvarligt på det inträffade och tar nu fram nya rutiner för att problemet inte ska återkomma i framtiden. Det redovisade underskottet påverkar våra ekonomiska förutsättningar vilket gör att kommunen behöver se över möjligheterna att ytterligare minska kostnaderna. Det är dock viktigt att hålla fast vid utgångspunkten att de åtgärder som behöver vidtas inte ska påverka välfärdens service och kvalitet utan fortsätta det långsiktiga arbetet för en hållbar ekonomi och verksamhet.

E.u.
Jonas Olsson,
Kanslichef