Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kungörelse och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 2183 Ed-Nössemark delen Ed-Mäfällingen i Dals-Eds kommun

Publicerad 2019-03-18

Trafikverket

Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 2183 Ed-Nössemark på delen Ed-Mäfällingen i Dals-Eds kommun.

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2019-03-18 - 2019-04-18 hos:

  • Trafikverket Region Väst, Vassbottengatan 14, 462 38 Vänersborg
  • Dals-Eds kommunhus, Storgatan 27, 668 30 Ed
  • Nössemarks lanthandel, Nössemarks strand 130, 668 91 Ed
Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats.

Planen omfattar även arbete i vatten då flertalet trummor kommer bytas ut längs sträckan.

Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa vägar kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.

Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av väg framgår av plankartorna i handlingarna. Den mark som redovisas på plankartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt respektive tillfällig nyttjanderätt. När vägplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av väg.

Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2019-04-18.
Ange ärendenummer TRV 2018/22939.

Om du vill ha mer information kontakta Richard Svennberg, Trafikverket Region Väst
tel. 070-108 93 53 eller
e-post richard.svennberg@trafikverket.se.

Med vänlig hälsning
Richard Svennberg, projektledare