Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

SCB:s medborgarundersökning Dals-Ed 2018

Publicerad 2019-01-14

SCB:s har nu färdigställt rapporterna från kommunernas medborgarundersökning 2018, och Dals-Eds kommun visar sig bibehålla ett förhållandevis högt nöjdhetsindex. Några verksamheter, som t.ex. förskola, räddningstjänst sticker ut, och får ett mycket högt betyg av medborgarna.

Generellt är resultatet något bättre än 2016, även om det finns områden som får något lägre betyg än vid den förra undersökningen.

Undersökningen består av tre huvuddelar: Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII).

Nöjd-Region-Index (NRI)

Hur ser medborgarna på Dals-Eds kommun som en plats att bo och leva på?

Här får Dals-Ed betygsindex 67, snittbetyget för deltagande kommuner är 62. Områden där Dals-Ed får särskilt högt betyg är Trygghet och Bostäder

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Hur ser medborgarna i Dals-Eds kommun på kommunens verksamheter?

NMI hamnar för Dals-Eds del på 60 mot genomsnittets 56. Allra nöjdast är våra medborgare med Vatten och avlopp, Räddningstjänst, Förskola samt Renhållning och sophämtning.

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Hur ser medborgarna i Dals-Eds kommun på sitt inflytande i kommunen?

Även under Nöjd-Inflytande-Index (NII) hamnar Dals-Ed över genomsnittet, 50 mot genomsnittets 42. På samtliga områden (Kontakt, Förtroende, Information och Påverkan) ligger Dals-Eds betygsindex högre än genomsnittet

Vilka slutsatser kan man dra av undersökningen?

Resultatet innebär naturligtvis inte att Dals-Eds kommun kan klappa sig för bröstet och slå sig till ro. Det finns mycket som kan förbättras avsevärt, och vi tar särskilt med oss de områden där betygsindex hamnar under genomsnittet, och de områden som upplevs som försämrade sedan förra undersökningen

Varje höst erbjuder Statistiska centralbyrån Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning.
I denna rapport redovisas resultatet för Dals-Eds kommun 2018. Undersökningen genomfördes under hösten 2018. Ett urval på 800 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten. Kommunen har även medverkat 2010, 2014 och 2016.
Undersökningen som mäter medborgarnas attityder och är ett av flera verktyg för att få en bild hur medborgarna ser på sin kommun och hur vi kan förbättra oss.