Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att detta är en arkiverad nyhet!

Översyn av parkeringar i centrum

Inventering parkeringar

Det har till kommunen framförts önskemål om en översyn av parkeringar i centrum. Inventering av befintliga kommunala parkeringsplatser har gjorts och förslag till disponering av dessa finns i den här kartbilagan.

I centrum finns ca 300 kommunala parkeringsplatser, varav ett flertal nyttjas av boende och personal som inte har avtal om hyra eller arrende och som parkerar längre tid än vad parkeringsföreskrifterna tillåter.

För att styra upp parkeringssituationen i centrum i syfte att effektivisera parkeringsmöjligheterna, öka trafiksäkerheten och för att behandla samtliga intressenter lika i parkeringsfrågan föreslås med anledning av ovanstående inventering att:

  • Fördelning av kommunala parkeringar sker enligt bifogad karta.
  • Ställplatser för husbil inrättas enligt bifogad karta.
  • Felparkeringsavgift införs i kommunen med en avgift på 800 kr vid parkering på rörelsehindrades p-platser utan giltigt tillstånd och till 400 kr vid parkering i strid mot övriga föreskrifter rörande parkering och stannande av fordon.
  • Fastighetsägare och företag i centrum uppmanas att teckna avtal om arrende/hyra om de inte själva kan lösa parkeringsfrågan inom egen fastighet alternativt att personer som är bosatta inom centrum ges möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd som ger tillåtelse att, i mån av plats, parkera på särskilt avsatta parkeringar.
  • Förslag på årskostnad för arrende/hyra av kommunal parkering i centrum för år 2020 är 1 680 kr för elplats och 1 080 kr för plats utan el samt 800 kr för parkeringstillstånd för boendeparkering.

Då samtliga befintliga fastigheter i centrum inte har tillgång till parkering inom fastigheten behöver parkeringsfrågan för dessa fastigheter lösas i samband med införandet av felparkeringsavgift. Berörda fastighetsägare ges därför möjlighet att lämna in intresseanmälan av kommunal parkering. Anmälan är inte bindande, men kommer att användas som underlag för planering av parkeringar. Vi skulle också uppskatta om vi för planering och inventering skulle kunna få reda på hur många parkeringsplatser ni som fastighetsägare till flerbostadshus kan erbjuda era boende, även om ni inte är intresserade av kommunala parkeringsplatser. I anmälan kan också intresse om parkeringstillstånd anmälas. Ev. intresseanmälan ska ha inkommit till kommunstyrelsen@dalsed.se senast 2020-02-29.

Intresseanmälan hittar du här!

 

Möjlighet att lämna synpunkter på förslaget finns under tiden 2020-01-27-2020-03-31. Ev. yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen@dalsed.se senast 2020-03-31.Sidan uppdaterades 2020-04-02