Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Resultat från SCB:s medborgarundersökning Dals-Ed 2019

Publicerad 2020-01-03

SCB:s har nu färdigställt rapporterna från kommunernas medborgarundersökning 2019, och Dals-Eds kommun visar sig bibehålla ett jämförelsevis högt nöjdhetsindex.

Undersökningen består av tre huvuddelar: Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII).

Nöjd-Region-Index (NRI)

Hur ser medborgarna på Dals-Eds kommun som en plats att bo och leva på?

I årets undersökning får Dals-Ed betygsindex 63. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2018 då NRI var 67. Genomsnitts- resultatet bland deltagande kommuner 2019 landade på 59. Delområden där Dals-Ed får särskilt högt betyg jämfört med genomsnittet är Trygghet och Bostäder. När det gäller delområdet Trygghet är dock minskningen jämfört med 2018 statistiskt säkerställd och det samma gäller Kommunikationer.

 

Trygghetsfrågorna var i fokus under början av hösten efter oroligheter och skadegörelse. Insatser genomfördes då för att öka närvaron kvällstid genom kommunens egen personal och genom att starta upp nattvandring samt en ökad samverkan med Polisen. Kommunens trygghetssamordnare bedömer nu att situationen för närvarande återgått till det normala.

När det gäller Kommunikationer så är nu det nya resecentrumet färdigställt och sedan 15/12 har två nya tågavgångar tillkommit vilket underlättar pendling för arbete och studier på sträckan Ed-Trollhättan-Göteborg. 

 

Diagram 1: Nöjd-Region-Index (NRI), Dals-Eds kommun

Diagram 1: Nöjd-Region-Index (NRI)

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Hur ser medborgarna i Dals-Eds kommun på kommunens verksamheter?

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index (NMI), blev för 2019 i Dals-Eds kommun 57. Genomsnittet för de deltagande kommunerna var 53. Allra nöjdast är våra medborgare med Vatten och avlopp, Räddningstjänst samt Förskola. Jämfört med 2018 har verksamheterna Äldreomsorgen samt Stöd för utsatta personer fått lägre betygsindex. Medborgarna i Dals-Ed är dock fortsatt i högre grad nöjda med Äldreomsorgen och i lika hög grad nöjda med Stödet för utsatta personer som genomsnittet bland deltagande kommuner.

 

Diagram 2: Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Dals-Eds kommun

Diagram 2: Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Hur ser medborgarna i Dals-Eds kommun på sitt inflytande i kommunen?

Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Dals-Eds kommun blev 44 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2018 då NII var 50. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Dals-Eds kommun hösten 2018 har delområdena Påverkan samt Förtroende fått lägre betygsindex. Dals-Eds betygsindex är dock fortsatt högre än genomsnittet för dessa delområden. Även för delområdet Kontakt är medborgarna i Dals-Ed i högre grad nöjda.

 

Diagram 3: Nöjd-Inflytande-Index (NII), Dals-Eds kommun

Diagram 3: Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Vilka slutsatser kan dras av undersökningen?

Medborgarundersökningen, som genomförs av Statistiska centralbyrån, är ett verktyg för att få en bild hur våra medborgarna ser på kommunen och hur vi kan förbättra oss. Svarsandelen för Dals-Eds kommun var 40 procent av ett urval på 800 personer i åldrarna 18 – 84 år som tillfrågades. Önskvärt är att öka svarsfrekvensen för kommande undersökningar så att så många medborgare som möjligt kommer till tals. Det är självfallet säkrare att göra statistik med en högre svarsandel men det finns olika statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är underrepresenterad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens svar tyngre i resultaten. 

Även om Dals-Eds kommun inom flertalet områden ligger högre än genomsnittet innebär det naturligtvis inte att vi som arbetar i Dals-Eds kommun kan slå oss till ro och nöja oss med det. Det finns mycket som kan förbättras och vi kommer att analysera utfallet vidare.

I denna rapport kan ni läsa mer om resultatet för Dals-Eds kommun 2019