Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Medborgarlöfte i Dals-Ed 2021

Publicerad 2021-04-14

Medborgarlöfte i Dals-Ed 2021

Medborgarlöftet visar konkreta aktiviteter som Dals-Eds kommun och Polisen skall utföra i syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Dessa löften utgår från resultaten av den medborgardialog som Dals-Eds kommun och polisen genomfört under hösten 2020.

Dals-Eds kommun och Polisen kommer under 2021 arbeta för att öka att den upplevda tryggheten inom Dals-Eds kommun. Detta skall göras genom nedan redovisade aktiviteter.

Under 2021 ska arbete fortsättningsvis göras för att implementera organisation och metod för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan med polisen.

Polismyndighetens åtaganden:

  • Polisen skall bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön.
  • Polisens arbete i vägtrafikmiljön ska uppdaga även annan brottslighet än den som är trafikrelaterad.
  • Polisens arbete i vägtrafikmiljön ska stödja trygghetsmålen utifrån lokala problembilder.
  • Polisens arbete skall stödja trygghetsmålen utifrån lokal lägesbild.

Polismyndigheten i samverkan med kommunen:

Polisen och kommunen ska gemensamt bedriva brottsförebyggande åtgärder genom att:

  • Arbeta för en starkare samverkan inom och utom kommunen i syfte att ha en förbättrad och kontinuerlig lägesbild i kopplat till brott och otrygghet.
  • Kontinuerligt arbeta med trygghetsskapande åtgärder utifrån de synpunkter som inkommit från allmänheten.
  • Fortsätta göra en översyn över otrygga platser inom kommunen, samt om möjligt åtgärda dessa.
  • Fortsätta jobba med Grannsamverkan - utöka/stärka arbetet ytterligare.
  • Fortsätta att Informera om/motivera medborgarna till användande av DNA-märkning.
Polisen logoDEK vapen

Följ med i hur det går!

De aktiviteter och resultatet av det arbete som bedrivs inom respektive område sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen rutinmässigt varje år.

Jerry Wester namnteckning

Jenny Wester
Lokalpolisområdeschef

Martin Carling namnteckning

Martin Carling
Kommunstyrelsens ordförande