Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Två pågående detaljplaner ute för granskning

Publicerad 2021-04-26

Två pågående detaljplaner, ED 10:2 m.fl. (Toppen) samt ED 2:3 och del av ED 10:3 (Terrassparken med omgivning) ligger nu ute för granskning.
Granskningstiden går ut 16 maj 2021.

ED 10:2 m.fl.

Kungörelse om laga kraft - Detaljplan för fastigheten ED 10:2 m.fl.

KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Detaljplan för fastigheten ED 10:2 m.fl., Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun har den 15 september 2021, § 60, antagit detaljplan för fastigheten ED 10:2 m.fl., Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Beslutet har vid överklagandetidens utgång 2021-10-156 inte överklagats.

Länsstyrelsen har 2021-10-06 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900).

Antagandebeslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2021-10-16.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900) kan väcka talan mot kommunen. Enligt 15 kap. 5 § plan- och bygglagen måste talan om det väckas vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Dals-Eds kommun
Kommunledningsförvaltningen

Lagakrafthandlingar

Antagandehandlingar


ED 10:2 m.fl


ED 2:3 och del av ED 10:3

Kungörelse om laga kraft - Detaljplan ED 2:3 och del av ED 10:3

KUNGÖRELSE OM LAGA KRAFT

Detaljplan för fastigheten ED 2:3 och del av ED 10:3 Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun har den 25 augusti 2021, § 49, antagit detaljplan för fastigheten ED 2:3 och del av ED 10:3 Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Beslutet har vid överklagandetidens utgång 2021-09-24 inte överklagats.

Länsstyrelsen har 2021-09-16 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900).

Antagandebeslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2021-09-25.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900) kan väcka talan mot kommunen. Enligt 15 kap. 5 § plan- och bygglagen måste talan om det väckas vid Mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Dals-Eds kommun
Kommunledningsförvaltningen

Lagakrafthandlingar

DP 39 - Detaljplan för ED 2:3 och del av ED 10:3 (Annexet). Laga kraft 2021-09-25

Utredningar

Granskningshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Beslut (pdf, 602 KB)

ED 2:3 och del av ED 10:3