Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Grävningsarbeten våren/sommaren 2022

Publicerad 2022-02-16
Karta förnyelse av ledningsnät.

I samband med ett nytt tillstånd för drift av Brattesta reningsverk har Dals-Eds kommun under en längre period arbetat med planering av olika insatser för att möta villkoren i det nya tillståndet.

Ett av villkoren är att upprätta en handlingsplan för underhåll och förnyelse av ledningsnätet.

Ledningsnätet i Dals Eds kommun är olika gammalt inom olika områden, och behovet av förnyelse, både för avloppsvatten och dagvattenhantering, varierar därför.

Under våren och sommaren 2022 kommer vi att genomföra grävningsarbete i enlighet med handlingsplanen.

Första etappen är från Skansens naturreservat till reningsverket. Under februari pågår grävningsarbete i området strax efter Skansens naturreservat och den gamla järnvägsbanken mot Stora Lee. Här kommer vi att lägga en ny dagvattenledning med större kapacitet att ta hand om samhällets dagvatten. Samtidigt ska avloppsledningen förnyas.

Under mars ska vi fortsätta med sträckan från Edsgärdet mot järnvägen, Etapp II, för att sedan fortsätta till Skansens naturreservat, Etapp III.

Totalt handlar det om ett par kilometers förnyelse av kommunens ledningsnät. Detta kommer att ge effektivare avlopps- och dagvattenhantering, samtidigt som reningsverket belastas betydligt mindre av ovidkommande vatten. Nämnda grävningsarbeten beräknas vara färdiga under sommaren 2022.

Parallellt med dessa arbeten har vi börjat planera insatser för att förnya avloppsledningsnätet och bygga ett nytt minireningsverk i Håbol.

Det pågår andra insatser på reningsverket, bland annat kommer externa slamhallen att byggas om, och en ny slammottagare kommer att driftsättas. Med denna insats förväntas vi ha en mer effektiv drift av verket, mindre slitage på de pumpar som matar den befintliga centrifugen, bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och mindre underhållskostnader. Detta arbete beräknas vara klart under våren 2022