Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Miljonsatsning på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland

Publicerad 2022-11-10
Bildcollage

Västra Götalandsregionen har beslutat om en paketsatsning på totalt 48 miljoner kronor på kollektivtrafik, mobiltäckning och turism i Dalsland.

Satsningen innefattar olika åtgärder i syfte att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft som samlat ska bidra till det goda livet i Dalsland. 30 miljoner kronor riktas till storregionala kollektivtrafiksatsningar, 15 miljoner kronor går till upprustning av infrastruktur i Dalslands kanal och 3 miljoner går till att investera i en samhällsmast för mobiltäckning.

- Nu gör Västra Götalandsregionen en kraftansträngning för att lyfta Dalsland. Det behövs mer bredband och bättre infrastruktur i Dalsland för att underlätta för boende, företag och besöksnäring. Investeringen hänger ihop med andra långsiktiga och omfattande insatser som pågår inom ramen för satsningen Det goda livet i Dalsland, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

- Denna riktade satsning på kollektivtrafik och tillgänglighet bidrar till att stärka Dalslands attraktivitet och konkurrenskraft, säger Martin Carling, (C) ordförande i Fyrbodals Kommunalförbund.

God tillgänglighet underlättar arbete och studier

Det goda livet i Dalsland är en långsiktig gemensam regional och kommunal plattform för att testa nya lösningar med fokus på att utveckla de styrkor landskapet har när det gäller livskvalitet och välbefinnande. Det görs bland annat genom att öka tillgången till utbildning och förbättra utbildningsresultat, för fler jobb och ökad sysselsättning och för ökad samhörighet. Campus Dalsland är ett konkret exempel på en långsiktig utbildningssatsning där utökad kollektivtrafik och utbyggd bredbandsuppkoppling kan underlätta arbetet med att etablera en lärmiljö som bidrar till att öka utbudet av eftergymnasial utbildning.

Utökar kollektivtrafiken

Kollektivtrafiksatsningarna omfattar förstärkt tågtrafik på Norge-Vänerbanan i stråken Trollhättan-Ed och Trollhättan-Åmål. Därtill kommer det bussatsningar i stråken Bengtsfors-Uddevalla och Åmål-Bengtsfors.

VGR finansierar fram till och med 2023 en utökad tågtrafik i stråket Ed-Trollhättan, vilken omfattar två turer i respektive riktning per vardag. Satsningen innebär fortsatt finansiering av förstärkt tågtrafik under tiden 2024-2027. Trollhättan-Mellerud-Åmål får under åren 2024-2026 en ny kvällstur med Västtågen samtliga dagar.

Det blir också en utökning av buss 775 mellan Åmål och Bengtsfors kvällstid. Genom anslutande buss blir det möjligt för boende på sträckan att nyttja den sena kvällsavgången med tåg till Åmål.

Nya stationssamhällen planeras

Kollektivtrafiksatsningarna syftar till att öka attraktiviteten för Dalsland, och är ett led i en mer långsiktig ambition att utveckla tågresandet och knyta samman Västra Götaland.

VGR driver tillsammans med Dalslandskommunerna, Trafikverket, Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund projektet ”Samhällsplanering och stationsutveckling”, där vi ser över förutsättningarna för att öppna upp stationer utpekade i västtågsutredningen; Bäckefors, Brålanda, Dals Rostock och Frändefors. Arbetet är tänkt att slutföras under 2023, med fokus på Brålanda och Bäckefors i första skedet. Det ingår i målbilden till år 2028.

Nå ut med digitala tjänster

I Dalsland finns betydande områden med bristande mobiltäckning, vilket försvårar för de som bor, verkar i och besöker området. Det hindrar även möjligheten för offentlig sektor att nå ut med befintliga och framtida digitala tjänster till invånarna. Med hjälp av det regionala bredbandsstödet finns det möjligheter för kommunerna att söka stöd från VGR för att avlasta betydande delar av operatörernas investering för nya master och annan grundläggande infrastruktur vid nya sajter.

Viktigt för besöksnäringen

Dalslands kanal är en viktig infrastruktur för besöksnäringen i Dalsland. På senare år har upprustningsbehovet av kanalens anläggningar setts över. Genomförda analyser visar att behoven är större än vad som tidigare beräknats. Högst på prioriteringslistan av anläggningarna i Västra Götaland ligger Håverud.

Satsningen kopplar också tydligt an till den regionala utvecklingsstrategins mål och ska bidra till att göra Dalsland mer robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, fossiloberoende och cirkulärt. Sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning lyfts fram som delmål i planen. En långsiktig prioritering handlar om att knyta samman Västra Götaland med hållbara transporter och förbättrad tillgänglighet. Här lyfts flera insatsområden fram, exempelvis att utveckla transporteffektiv regional infrastruktur och öka andelen hållbart resande och förbättra tillgången till bredband och laddinfrastruktur.

Fakta:

”Det goda livet i Dalsland” är en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland och en samverkansmodell. Kommunerna i Dalsland inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har enats kring en avsiktsförklaring till att medverka till att driva och initiera satsningar inom ramen för ”Det goda livet i Dalsland.

Kontakt:

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden VGR
Tel: 0708-67 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund
Tel: 0534-19003
E-post: martin.carling@dalsed.se

Ulrika Bokeberg, avdelningschef Kollektivtrafik och infrastruktur VGR
Tel: 0702-63 09 95
E-post: ulrika.bokeberg@vgregion.se