Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Rapport från informationsmötet om planprogram för Le-området 16 mars

Publicerad 2022-03-21
Martin Carling och Elin Andersson
Martin Carling och Elin Andersson

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planprogram för Le-området på samråd. Samrådstiden är 3 mars – 7 april 2022. Under onsdagskvällen den 16 mars genomfördes ett välbesökt informationsmöte på Utvecklingscenter kring de olika delområden som planprogrammet omfattar. Vid informationsmötet inkom flera värdefulla frågeställningar och synpunkter att ha med i det fortsatta arbetet. Läs mer om detta och hur du kan engagera dig vidare och komma in med idéer för hur vi tillsammans kan utveckla området!

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för utveckling av Le-området samt att se över vilka behov som finns för att möjliggöra önskad utveckling. Planprogrammet ska även vara ett underlag för framtida detaljplaner och utveckling av området.

Planförslaget finns tillgängligt i kommunhusets reception, besöksadress: Storgatan 27, 668 21 ED, samt på den här sidan. Kom in med skriftliga synpunkter på planförslaget till kommunstyrelsen senast den 7 april 2022.

Presentation från informationsmötet (pdf)

Frågor och svar från informationsmöte om planprogram Le-området

2022-03-16, kl. 18-19, Stora Salen, Utvecklingscentrum

Skjutbanan med tillhörande verksamhet saknas i planprogrammet. Hur påverkas detta?
Planprogrammet kommer att revideras efter samrådet och då kommer information angående skjutbanans och pistolklubbens område att läggas till. Ev. kan det finnas behov av t.ex. bullerutredning kring detta om det exempelvis skulle bli aktuellt med detaljplan för bostäder i delområde 6.

Varför blev inte hela området sanerat när man ändå sanerade?
Bidrag har beviljats på cirka 30 miljoner kr för saneringar och provtagningar, kostnaden hamnar på knappt det. Bidrag för sanering av industrimark beviljas till nivån mindre känslig markanvändning. Innan saneringen gjordes ett stort antal provtagningar på området och endast de förorenade områdena som överstiger gränsen för mindre känslig markanvändning har sanerats inom sågverksområdet. När det gäller tomterna har marken sanerats till nivån känslig markanvändning vilket innebär att den ska vara säker för att använda för bostadsändamål.

Det är två olika bidrag som beviljats för området: ett bidrag för sanering till mindre känslig markanvändning för det tidigare sågverksområdet och ett bidrag för sanering till känslig markanvändning för de åtta tomterna.

Hur länge ska skjulet stå kvar där nere?
Det beror på vad kommunen kommer fram till efter arbetet med planprogrammet.

Hur stort intresse har det varit på de färdiga tomterna?
Det har inte varit jättemycket intresse hittills, men det har varit några som visat intresse. Tomterna har hittills enbart marknadsförts på kommunens hemsida.

Varför sanerades inte tomterna innan de exploaterades när man visste vilken tidigare markanvändning som varit på området?
Detaljplanen för bostadstomterna togs fram i början på 90-talet och då gjordes inga prover. Länsstyrelsen överprövade inte detaljplanen och detaljplanen fick laga kraft 1994. När detaljplanen fått laga kraft ansågs denna fråga utredd, då länsstyrelsen inte överprövat detaljplanen.

Vid beslut om exploatering av tomterna 2010 baserades det på detaljplanen från 1994 och den efterfråga som fanns.

Saneringen har inte bekostats av kommunen utan genom statliga bidrag. För sågverksområdet beviljades bidrag för att göra en studie och provta området och sedan beviljades också medel för sanering av sågverksområdet. I samband med arbetet med själva sågverksområdet togs även prover vid tomterna och man upptäckte då att det behövdes åtgärder även för tomterna. En ansökan om bidrag för sanering av tomterna beviljades till en djupare sanering än för sågverksområdet och hade det inte funnits färdiga bostadstomter där hade förmodligen inte beviljats saneringsbidrag - i synnerhet inte för bostadsändamål.

Finns det en tanke att göra något åt logistiken till området?
Beroende på vilken typ av utveckling som blir i framtiden i samband med nya detaljplanearbeten kan det behövas nya tillfartsvägar till vissa delområden. Det kan finnas behov av nya trafikutredningar i samband med nya detaljplanearbeten. Det finns inga planer på nya tillfartsvägar i dagsläget. Det är svårt att skapa nya tillfartsvägar till själva Le-området utan att det blir mycket kostsamt, då järnvägen som tillhör Trafikverket gör att det blir en begränsning i höjd vid viadukten. Norra Moränvägen är också statlig väg från Missionskyrkan till gamla Tullhuset.

Behöver man inte kunna visa på tillfartsvägar?
Befintliga detaljplaner gäller och för den användning som tillåts inom dessa anses trafikfrågan redan utredd. Vid eventuellt framtida detaljplaner så kan det dock finnas behov av att se över frågan.