Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Inbjudan till samråd - Vattentjänstplan med bilagor, Dals-Eds kommun

Publicerad 2023-05-05
DEK vapen och ordförandeklubba

Samråd - Vattentjänstplan med bilagor, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samråd ska ske med fastighetsägare som har väsentligt intresse av planen, länsstyrelsen och eventuella andra myndigheter. Då inga nya utbyggnadsområden föreslås i samrådshandlingen bedöms samrådskretsen begränsas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Dalslands miljö- och energikontor. Samrådet kungörs även på kommunens digitala anslagstavla.

Vattentjänstplanen ska innehålla en bedömning av miljöpåverkan. Sammanfattande bedömning för vattentjänstplanen i sin helhet är att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. Miljöbalken.

Samrådstid: 8 maj 2023 - 5 juni 2023

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Box 31, 668 21 ED, eller e-post: kommunstyrelsen@dalsed.se senast 2023-06-05. Upplysningar lämnas av Jessica Olsson, tel. 0534-19020.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse, vilket i sin tur kommer att vara ett underlag vid en revidering av planförslaget inför utställningen. Planen kommer senare att ställas ut och då ges ytterligare möjlighet att lämna synpunkter.

//Kommunstyrelsen

Beslut § 67 (pdf, 57 KB)