Hoppa till innehållet

Vanliga frågor & svar inom kommunen

Här finner du svar på de vanligaste frågorna till kommunen. Om du inte hittar svaret på din fråga, kan du kontakta kommunens reception 0534-190 00 som hjälper dig vidare i ditt ärende.

Klicka på rubrikerna för att fälla ut eller in kategorier och frågor.

Miljö, avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Får jag tvätta bilen på gatan?

Om du behöver tvätta din bil gör det i en automattvätt, hos en biltvätt eller i en "gör det själv hall". I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet.

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten så rinner smutsigt vatten ut i dagvattenbrunnar som inte är anslutna till någon oljeavskiljare, reningsverk eller motsvarande. Vattnet rinner då orenat ner i bäckar och åar som i sin tur rinner ut i sjöar och hav.

Informationsblad biltvätt

Hjälper kommunen till med vildsvin eller annat vilt som förstör min trädgård?

Kommunens skyldighet att åtgärda hot eller materiella skador från vilt inskränker sig till tätorten. Utanför tätorten åligger det jakträttsinnehavare eller jaktarrendator att kontrollera vildsvinsstammen.

Om problem med vilt uppstår i tätorten, kontakta kommunjouren 070-397 34 59

Vid akut fara ring 112

Anmäla matförgiftning?

Om du blivit sjuk efter ett restaurangbesök, eller av mat du köpt i en livsmedelsbutik, är det bra om du så snabbt som möjligt anmäler det till Dalslands miljö- och energiförbund. Då kan vi utreda orsaken och försöka förhindra att fler drabbas.

När har återvinningscentralen öppet?

Återvinningscentralen är öppen:
Tisdagar 07:15-15:30.
Torsdagar 07:15-19:00 (Utom 1 april, 24 juni och 23 december, då det är öppet till 15:30.)
Torsdag före helgdag 07:15-15:30
Januari - november är det öppet sista helgfria lördagen 9:00-13:00

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Mer information om Onsöns återvinningscentral

När töms min soptunna?

Måste jag ha sophämtning?

Ja, du är skyldig att lämna hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna.

Var kommer min soptunna att placeras?

Tunnan placeras vid väg som är farbar året om för entreprenörens fordon (18 ton). Vändplats måste också finnas.

Varför kan min tidigare dispens inte fortsätta att gälla?

Genom den nya renhållningsordningen, som är en lokal lag, upphör tidigare regler att gälla. Ny prövning måste göras om det finns skäl till dispens från sophämtning. Det ställs nu större krav på alla medborgare att sortera avfall samt att lämna restavfall för säkert omhändertagande. Bl.a. ställs större krav på oss att vi ska använda kommunernas sophämtning även om vår soptunna av praktiska skäl inte alltid kan placeras helt i närheten av vår bostad. Allt mindre del av vårt avfall läggs på tippen. Dispens från sophämtning kommer att vara tidsbegränsad och man gör sedan en ny prövning för att se om förhållandena ändrats.

Kan jag lägga alla sorters plastavfall i återvinningsstationens container för plast?

Nej, du kan endast lägga förpackningar av plast i återvinningsstationens container för plast. Återvinningssystemet bekostas av en liten avgift som tas ut på alla förpackningar.

Ensilageplast

Kommunen tar inte emot ensilageplast. Vi hänvisar till SvepRetur. De anordnar insamling på många platser och även gårdshämtning i vissa fall. För mer information gå gärna in på deras hemsida: svepretur.se

Vad är restavfall?

Restavfall är avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. Exempel kladdiga förpackningar, plast som inte är förpackningar, tyg, gamla disktrasor etc.

Vad är farligt avfall?

Exempel glödlampor, målarfärg, lacknafta, batterier, mediciner.

Vad menas med ”skadedjursäker kompostbehållare”?

En kompostbehållare för matavfall måste vara tät så att inte råttor och möss tar sig in i den. Du kan bygga din egen kompostbehållare, men tänk på att möss kan ta sig in genom springor som är cirka 5 mm breda.

Kan jag själv elda upp avfall?

Nej, det är faktiskt förbjudet att utan speciellt tillstånd elda upp avfall. Förbränningen blir inte fullständig i en mindre panna eller i en öppen eld, utan det kan bildas cancerogena ämnen som häftar fast vid mycket små sotflagor och riskerar att komma in i lungorna. Du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna.

Vilka hushåll kan i fortsättningen få befrielse från sophämtning?

Endast hushåll som kan visa att inget restavfall alls uppkommer vid fastigheten kan få befrielse från sophämtning. Dispensen är tidsbegränsad till max 4 år. Prövning av dispensansökan kostar 1900 kr oavsett om man i slutänden får bifall eller avslag på sin ansökan.

Jag bor i Dals-Ed och har en sommarstuga i samma kommun, måste jag verkligen ha två sophämtningsabonnemang?

Alla dispensansökningar prövas individuellt. Faktorer som beaktas är bl.a. om man själv använder sommarstugan eller om man hyr ut, hushållets storlek och sammansättning, utnyttjandegraden.

Bygga och bo

Bygga och bo

Hur söker jag bygglov?

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov. Förutom bygglovspliktiga åtgärder finns även åtgärder som kräver marklov eller rivningslov. Vissa åtgärder kräver endast en anmälan. Ta kontakt med plan- och byggkontoret på ett tidigt stadium så hjälper vi dig med att ta fram detaljplaner och andra bestämmelser som kan påverka hur du kan utforma din byggnad.

Läs mer om bygglov här

Kontaktuppgifter för Plan- och Byggkontoret:

Telefon- och expeditionstider:

Telefontid:

Måndag-Fredag 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.

E-post:

byggnadsnamnden@
dalsed.se

Får jag bygga både en friggebod och ett attefallshus på min tomt?

Ja, det får du. För attefallshus krävs dock att du gör en anmälan och inväntar startbesked från Plan- och byggnadsnämnden.

Får jag bygga ihop attefallshuset med mitt bostadshus?

Nej, attefallshuset ska vara fristående.

Får jag bygga ihop en friggebod med mitt bostadshus eller med ett Attefallshus?

Nej. Friggeboden ska vara fristående.

Får jag sätta upp en friggebod på en obebyggd tomt?

Nej. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden.

Jag äger en obebyggd tomt, får jag bygga ett attefallshus där?

Nej, byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.

Får jag sätta upp en friggebod vid ett flerbostadshus?

Nej. Friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Får jag bygga ett attefallshus vid ett flerbostadshus?

Nej. Ett attefallshus är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Får jag bygga en friggebod nära stranden?

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken krävs normalt om man bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Ibland är strandskyddet utökat ytterligare. Kontakta Plan- och byggnadsnämnden för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Jag har en friggebod på 10 kvadratmeter, får jag bygga en till på 5 kvadratmeter?

Ja, det får du.

Kan jag placera en friggebod var jag vill på tomten?

Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Om du placerar boden närmare gränsen mot granne än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. En friggebod får inte placeras närmare allmän plats än 4,5 meter. Exempel på allmän plats är gata, gång- och cykelväg, park eller natur.

Vad får jag använda friggeboden till?

Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Den kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus.

Barn och utbildning

Barn och utbildning

Hur lämnar jag synpunkter/klagomål på FOKUS (barn och utbildning) verksamheter?

När infaller läsårstider, lov och ledigheter?

Hur ansöker jag om förskoleplats?

Du ansöker om förskoleplats via vår e-tjänst

se länk nedan:
Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem - ansökan om plats

Omsorg, stöd och hjälp

Omsorg, stöd och hälsa

Hur söker jag färdtjänst?

Din funktionsnedsättning avgör om du kan få färdtjänst.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst

Kommunens färdtjänsthandläggare nås på telefonnummer 0534 – 192 54.

Hur söker jag parkeringstillstånd?

En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om parkeringstillstånd

För ytterligare upplysningar hänvisas till handläggare Anett Isaksson, tel. 0534-190 01

Hur ansöker jag om hjälp i hemmet?

För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp av omvårdnadspersonal med det du inte längre kan utföra själv. Du kan få hjälp dygnet runt.

Hjälpen som är avgiftsbelagd behovsprövas av kommunens biståndshandläggare.

Information om hjälp i hemmet, kontaktuppgifter och blanketter hittar du på den här sidan

Hur lämnar jag synpunkter/klagomål på socialnämndens verksamheter?

Näringsliv och arbete

Näringsliv och arbete

Vilka regler gäller för torghandel?

Det finns allmänna försäljningsplatser på södra delen av Torget i Ed.

Här kan du läsa mer om torghandel i Ed

Här finner du kommunens torghandelsföreskrifter

Gator, trafik och allmänna platser

Gator, trafik och allmänna platser

Hur gör jag en enklast en felanmälan till kommunen?

Om du vill anmäla ett fel på exempelvis trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera, kan du göra det via e-tjänsten på länken nedan. Vid frågor, kontakta kommunens växel , telefon: 0534-19000

Felanmälan gator, trafik och allmänna platser

Vilka regler gäller för torghandel?

Det finns allmänna försäljningsplatser på södra delen av Torget i Ed.

Här kan du läsa mer om torghandel i Ed

Här finner du kommunens torghandelsföreskrifter

Vem är ansvarig för väghållning, snöröjning och halkbekämpning?

Kommunens gator, vägar och GC-vägar skall erbjuda en säker och framkomlig väg för alla trafikanter under all tid på året.

Kommunen är väghållare för de kommunala gatorna inom Eds tätort och Trafikverket för de statliga vägarna.

Trafikverket är väghållare och därmed även ansvarig för snöröjning och halkbekämpning på Jordbrovägen/Storgatan, Strömstadsvägen, Södra Moränvägen, del av Norra Moränvägen och Grenebacken med därtill hörande gång- och cykelvägar.

Kontakt:

Entreprenör

PEAB, telefon 010-476 15 26

Trafikverket region Väst

Telefon: 0771-921 921

Kommunens parker och grönområden skall erbjuda avkoppling och rekreation för alla åldrar och vara ett skönhetshöjande inslag i samhällsbilden. Barn och barnfamiljer skall beredas en säker och stimulerande miljö vid alla lekplatser.

Felanmälan eller synpunkter kan lämnas här eller på telefon till Teknik och Service 0534-19052.
Vid akuta fel, kontakta Jour, telefon 0534-190 33.

Trafikverket är ansvarigt för gatubelysningen längs de statliga vägarna.

Trasig gatubelysning?

För att anmäla trasig gatubelysning, ring kommunens växel 0534-190 00, eller använd vår felanmälanstjänst

Ronderingar sker 3 gånger om året: Vecka 4, 34 och 46.

Träd som fallit över väg eller ledningar, vem ringer man?

Vid fara för liv: Ring 112!

Träd som fallit över elledning - Ring Vattenfall 020-82 58 58

Träd som fallit över telefonledning - Ring Skanova nätcenter 020-50 50 00
Jour utanför kontorstid (vid fara i trafiken eller risk för personskador) 020-50 50 02
Mejl: natcenter@skanova.se

Träd som fallit över allmän väg, ring PEAB 0531- 128 01

Träd som fallit över privat väg, kontakta markägaren.

Fritid, kultur och turism

Uppleva och göra

Var finns turistbyrån?

Turistbyrån är öppen under sommarsäsongen juni-augusti och finns då i kommunhuset, Storgatan 27.

Läs mer om Dals-Eds turistbyrå här!

Kommun och politik

Kommun och politik

Hur kan jag vara med och påverka?

Under sidan Påverka själv kan du läsa mer om hur du kan vara med och påverka. Det kan ske genom att du engagerar dig i något av de politiska partier som finns i Dals-Eds kommunfullmäktige. Du kan även lämna medborgarförslag, och hur man gör det, kan du läsa om här.

Du kan förstås vända dig till "din" politiker med dina frågor och synpunkter. Kommunens förtroendevalda hittar du här.

Synpunkter/klagomål/felanmälan

Synpunkter/klagomål/felanmälan

Hur gör jag en enklast en felanmälan till kommunen?

Om du vill anmäla ett fel på exempelvis trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera, kan du göra det via e-tjänsten på länken nedan. Vid frågor, kontakta kommunens växel , telefon: 0534-19000

Felanmälan gator, trafik och allmänna platser

Hur lämnar jag synpunkter/klagomål på FOKUS (barn och utbildning) verksamheter?

Hur lämnar jag synpunkter/klagomål på socialnämndens verksamheter?

Hur gör jag en felanmälan eller lämnar klagomål på grannar hos Edshus AB?

Andra vanliga frågor

Andra vanliga frågor

När har AME-butiken öppet?

AME-butiken har öppet:

Måndag till torsdag 09:00–16:00, fredag 09:00–13:00

AME-butiken håller stängt pga covid-19 tills vidare, men vi säljer kläder via vår sida på Facebook och Instagram.
Är det något ni söker, så hör bara av er så löser vi det.
Vi plockar ihop kläder, och så får man komma och titta.
Personalen som möter dig har visir och munskydd och vi håller avstånd.
Vi har otroligt fina kläder och fantastiska priser.
Tänk på att lägga kläder och textilier i våra klädholkar, som vi tömmer några gånger i veckan.
Vi har samarbete med Björkå Frihet (Emmaus)
0534-19277 Maria
0534-19282 Ingrid
0534-19280 Synnöve
0534-19279 Gunilla (Ansvarar för utegruppen)

Mer information om AME-butiken

Edshus AB

Andra vanliga frågor

Hur gör jag en felanmälan eller lämnar klagomål på grannar hos Edshus AB?

Får man kopiera nycklar?

Du får inte kopiera Edshus AB:s lägenhetsnycklar på eget bevåg.
Regler och kostnader för extra nycklar hittar du på den här sidan.Sidan uppdaterades 2020-01-03
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)