Hoppa till innehållet

Kommunal författningssamling

Den kommunala verksamheten styrs till stor del av lagar och förordningar men behörigheter för nämnder och tjänstemän att besluta i vissa frågor regleras även av kommunens reglementen och delegationsordningar för nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktiges arbete är reglerat i en arbetsordning och nämndernas ansvarsområden regleras i reglementen. Nämnderna kan även delegera vissa frågor till arbetsutskott eller tjänstemän, vilket regleras i nämndernas delegationsordning.

I Dals-Ed bedrivs bostadsförsörjningen i det kommunala bostadsbolaget Edshus AB. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Edshus.

Lokala föreskrifter antas i kommunfullmäktige men ska också godkännas av Länsstyrelsen. I Dals-Ed finns torghandelsföreskrifter och ordningsföreskrifter.

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter finns en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas. Dessa styrdokument, såsom kommunens mål, policys, handlingsplaner, riktlinjer finns samlade i länken till vänster "Övriga styrdokument".

Arbetsordning

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Folkhälsorådet

Reglementen

Revisorernas reglemente

Kommunens revisorer

Nämndernas reglementen

Kommunstyrelsen

Plan- och byggnadsnämnden

FOKUS-nämnden

Socialnämnden

Krisledningsnämnden

Nämndgemensamma reglementesbestämmelser

Övriga reglementen

Arvoden

Arkivet

Delegationsordningar

Socialnämnden

Socialnämnden, ensamkommande flyktingbarn

Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten

FOKUS-nämnden, del 1

FOKUS-nämnden, del 2

Plan- och byggnadsnämnden

Bolagsordningar

Edshus AB

Föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter

Torghandelsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter

Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp

Föreskrifter människors hälsa och miljön

Lokala trafikföreskrifter

Samtliga gällande lokala trafikföreskrifter i Dals-Eds kommun hittar du härSidan uppdaterades 2018-06-12
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)