Kommunal författningssamling

Den kommunala verksamheten styrs till stor del av lagar och förordningar men behörigheter för nämnder och tjänstemän att besluta i vissa frågor regleras även av kommunens reglementen och delegationsordningar för nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktiges arbete är reglerat i en arbetsordning och nämndernas ansvarsområden regleras i reglementen. Nämnderna kan även delegera vissa frågor till arbetsutskott eller tjänstemän, vilket regleras i nämndernas delegationsordning.

I Dals-Ed bedrivs bostadsförsörjningen i det kommunala bostadsbolaget Edshus AB. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Edshus.

Lokala föreskrifter antas i kommunfullmäktige men ska också godkännas av Länsstyrelsen. I Dals-Ed finns torghandelsföreskrifter och ordningsföreskrifter.

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter finns en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas. Dessa styrdokument, såsom kommunens mål, policys, handlingsplaner, riktlinjer finns samlade i länken till vänster "Övriga styrdokument".

Arbetsordning

Reglementen

Revisorernas reglemente

Nämndernas reglementen

Övriga reglementen

Arkivreglemente (pdf, 68 KB)
Arvodesreglemente (pdf, 171 KB)
Attestreglemente (pdf, 339 KB)

Delegationsordningar

Bolagsordningar

Edshus AB (pdf, 159 KB)

Föreskrifter

Lokala trafikföreskrifter

Samtliga gällande lokala trafikföreskrifter i Dals-Eds kommun hittar du härSidan uppdaterades 2023-07-10