Övriga styrdokument

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter, som finns i Författningssamlingen, har kommunen även en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas.

Kommunens mål och budget är viktiga styrdokument genom vilket kommunfullmäktige styr de kommunala verksamheterna. Målen anger vad kommunen vill uppnå och budgeten är ett verktyg för att uppnå målen.

Dokumentet nedan, Dals-Eds kommuns utvecklingsplan för perioden 2020-2023, beskriver kommunens vision, Dals-Ed – Den naturliga hållplatsen. Visionen syftar till att ange en långsiktig inriktning för kommunens utveckling och beskriver det tillstånd kommunen vill uppnå 2035. Dokumentet innehåller också Utvecklingsplanen, som består av fyra utvecklingsområden; kompetens, demokrati, plats och miljö. Utvecklingsplanen tillsammans med tillhörande strategisk plan, syftar till att konkretisera och förverkliga visionen genom att prioritera mål, inriktningar och uppdrag. Såväl visionen som utvecklingsplanen har, med utgångspunkt från genomförda medborgardialoger, arbetats fram i en bred dialog med alla de politiska partierna. Vi tror att gränsöverskridande stabilitet skapar goda förutsättningar för en långsiktighet som med delaktighet och hållbarhet leder till att Dals-Eds kommun utvecklas
positivt.

Övriga styrdokument i kommunen finner du nedan.

Om det är något dokument du saknar, kontakta:
Kanslienheten

0534-19021

Policy

Personal

Drogpolicy (pdf, 16 KB)
Etikregler (pdf, 45 KB)
Lönepolicy (pdf, 412 KB)
Rehabpolicy (pdf, 32 KB)
Resepolicy (pdf, 24 KB)
Värdegrund (pdf, 236 KB)

Ekonomi

Intern kontroll (pdf, 44 KB)
Styrprinciper (pdf, 81 KB)

Flaggning

Folkhälsa/välfärd

Fritid & Kultur

Föreningspolicy (pdf, 34 KB)

Miljö, Energi och Kost

Naturvårdsprogram (pdf, 43714 KB)
VA-plan Dals-Ed (pdf, 2832 KB)

IT

Information

Internationellt utbyte

KrisberedskapSidan uppdaterades 2022-09-20