Hoppa till innehållet

Övriga styrdokument

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter, som finns i Författningssamlingen, har kommunen även en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas.

Kommunens mål och budget är viktiga styrdokument genom vilket kommunfullmäktige styr de kommunala verksamheterna. Målen anger vad kommunen vill uppnå och budgeten är ett verktyg för att uppnå målen. Kommunens styrning bygger på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål inklusive prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet som bidrar till att visionen för Dals-Eds kommun uppnås. Styrmodellen bygger på färre mål, fokusering på vissa prioriteringar och decentralisering av målarbetet till verksamheterna.

Styrmodell och mål 2016-2018

Övriga styrdokument i kommunen finner du nedan.

Om det är något dokument du saknar, kontakta:
Kommunsekreterare

0534-19021

Policy

Personal

Arbetsmiljö, antagen KS 2016

Drogpolicy, godkänd KS 2008

Etikregler, reviderad KF 2005

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds Kommun för 2017-2021, antagen KS 2017-12-13

Lönepolicy, antagen KF 2011

Rehabpolicy

Rekryteringspolicy, reviderad KS 2008

Representation, godkänd KF 2008

Resepolicy, reviderad 2009

Uppvaktning av anställd och förtroendevald, antagen KF 2017-11-15

Värdegrunden, godkänd KF 2008

Ekonomi

Attestreglemente, godkänt KF 2008

Debiterings- och kravrutiner, antagen KS 2000

Intern kontroll, reviderad KF 2008

Policy för inköp och upphandling, godkänd KF 2018

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Styrprinciper, godkänd KF 2008

Folkhälsa/välfärd

Allergiplan, antagen KF 2005

EDSBUS, handlingsplan antagen 2010

Folkhälsoplan, reviderad KF 2008

Gemensamma krafter, reviderad 2005

Integrationspolicy

Strategi för minskat utanförskap, antagen KF 2017-08-30

Strategier kring ungdomsarbetslöshet, antagen KF 2010

Äldreomsorgsplan 2017-2022 antagen KF 2017-08-30

Kultur och Fritid

Biblioteksplan 2015-2018

Kulturverksamheten, riktlinjer antagen KF 2002

Föreningspolicy

Miljö, Energi och Kost

Energi och klimatstrategi 2015-2020, antagen KF 2016-09-28

Trädvårdsplan, antagen KF 2004

Livsmedels- och måltidspolicy, antagen KF 2017

Riktlinjerna Den goda måltiden, antagen KF 2013

Naturvårdsprogram, antagen KF 2012

IT

IT-strategi för Dalsland

IT- strategi, antagen KF 2004

Information

Informationspolicy, godkänd KF 2008

Informationsplan vid kris, reviderad KF 2008

Informationssäkerhetspolicy Dals-Ed, antagen KF 2017-09-20 §72

Internationellt utbyte

Internationalisering/EU-policy, antagen KF 1998

KrisberedskapSidan uppdaterades 2018-06-29
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)