Hoppa till innehållet

KOMPETENS.  Plats

För att säkra såväl kommunens som företagens framtida personalförsörjning och utveckling krävs en god kompetensmatchning.

I Dals-Ed ska skolan ge eleverna stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt och ha en aktiv roll i att väcka engagemang och intresse för företagsamhet hos eleverna. Det ska finnas en stark samverkan mellan skola och näringsliv.

I Dals-Ed ska det finnas möjlighet till vidareutbildning inom rimligt och lättillgängligt avstånd och kommunen ska samarbeta med näringslivet gällande utbildningssatsningar.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Möjligheten till kompetensutveckling och personlig utveckling ska finnas för all personal och är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas efter nya eller förändrade krav från kommuninvånare eller omvärlden i övrigt.

Kreativitet och entreprenörskap ska vara en naturlig del av kommunens förhållningssätt. Känd för sitt företagsvänliga klimat ska Dals-Ed vara en framtidskommun dit entreprenörer lockas.

UTVECKLINGSMÅL

1. HÖG KOMPETENSMATCHNING

Kommunens verksamheter och näringslivet har bra tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Invånarna i Dals-Ed har goda möjligheter till egen försörjning.

2. EN SKOLA DÄR VARJE ELEV NÅR SIN FULLA POTENTIAL

Elever ges stöd och stimulans i att utvecklas så långt som möjligt. Skola och näringsliv samverkar för att väcka intresse hos elever för entreprenörskap och för olika yrken.

PennorIdéer

Aktiviteter för kompetensutveckling 2021

Aktivitet När Status

Distansutbildningar
Erbjuda digital möjlighet till deltagande i distansutbildningar på Utvecklingscenter.

2020-2021

 

Campus Dalsland

2020

 

Insats för generationsväxling
Aktiviteten ingår i grupp om flera insatser för att utveckla främst besöksnäringen.

2020-2021

 

Utveckling av näringslivsråd

2020-2021

 

Enkät för matchning av näringslivets kompetensbehov

2020-2021

 

Kompetensutvecklingsplan 2021- 2026 
Förarbete och färdigställande av kompetensutvecklingsplan för medarbetare i Dals-Eds kommun.

2020-2021

 

Systematiskt Elevhälsoarbete
Kvalitetssäkra rutiner för uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling, skolnärvaro och mående.

2020-2021

 

Samverkan Skola - Näringsliv
Implementera den nya SYV-planen i kommunens alla skolverksamheter samt kommunens företagare. På så vis synliggörs den gemensamma ambitionen om en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv.

2020-2021

 

Hälsofrämjande skola
Skapa aktiviteter genom kommunal samverkan som kan göra skolvardagen mer hälsofrämjande och rörelseintensiv för våra barn och unga.

2020-2021

 

Utbildning i digitalisering 
Vuxenutbildningen rustar kompetensmässigt för att möta utbildning på distans.

2020-2023

 

Utveckling av Gröna näringar
Definiera branschen och skapa möjligheter för ökade förutsättningar.

2021

 

Arbeta för goda digitala kommunikationsvägar
Fortsätta skapa bättre förutsättningar för att infrastrukturen ska vara tillräckligt god för att invånare ska kunna dels ta del av och utföra offentlig service och de demokratiska rättigheterna och dels kunna arbeta och studera på plats inom kommunen.

2020-2023

 

Insats för målgruppen längst från arbetsmarknaden
Inte minst som en följd av pandemin finns det anledning att samla resurser inom organisationen och hela samhället för att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

2021

 

Kompetens kring naturturism

2021

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Planerade aktiviteter för kompetensutveckling på längre sikt

Aktivitet

Kompetensutvecklingsplan 2021-2026
Aktivera insatserna i kompetensutvecklingsplanen för medarbetare i Dals-Eds kommun.Sidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)