Hoppa till innehållet

MILJÖ.  Plats

Den fantastiska naturen i vår kommun är en viktig resurs som ger oss särskilt goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen och friluftslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp och den gröna profilen genomgående i allt vi gör.

Dals-Ed ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling i såväl kommunens egna verksamheter och planer som i samverkan och dialog med andra aktörer, invånare och besökare. Genom affärsdriven miljöutveckling ska vi skapa utveckling här och miljönytta för andra.

I Dals-Ed ska skogs- och lantbruk vara en naturlig del av samhället och i kommunen ska det finnas goda förutsättningar för att producera grön energi.

Dals-Eds kommun ska arbeta aktivt för att öka möjligheterna att pendla kollektivt till och från kommunen.

UTVECKLINGSMÅL

7. GRÖN OCH SKÖN NATURKOMMUN

I Dals-Ed är skogs- och lantbruk en naturlig del av samhället. Kommunens naturvärden tas tillvara genom en väl utvecklad besöksnäring.

8. HÅLLBART SAMHÄLLE

Dals-Ed är en klimatsmart och fossilfri kommun som underlättar för invånare och besökare att bidra till det hållbara samhället. Det finns en stor produktion av grön energi.

NaturNaturNaturNatur

Aktiviteter för miljöutveckling 2020

Aktivitet

När

Status

Informationsmöte angående varierad skog
Öka medvetenheten hos skogsägare och andra berörda genom att bidra med kunskap och fördelar med varierad skog.

2020

 

Påverka/underlätta användandet av fossilfria arbetsmaskiner och fossilfria transporter
Kartlägga befintliga och kommande behov/inköp av fossilfria arbetsmaskiner

2020-2021

 

Kartlägga ekosystemtjänster
Kartlägga och synliggöra värdet av ekosystemtjänster för kommunen och dess invånare.

2020-2023

 

Fiskevårdsområde (Stora Le)
Främja fisketurismen och möjliggöra för fler naturupplevelser och fritidsaktiviteter.

2020

 

Energi & Klimat plan  
Dalslandsgemensamt arbete utifrån Hållbarhetskompassen och de globala målen.

2020-2022

 

Trädvårdsplan
Kartlägga värdefulla träd så att de kan bevaras och skötas på lämpligt sätt.

2020

 

Miljöpolicy
Policy med utgångspunkt i hållbarhetskompassen i syfte att beskriva uppdrag och åtaganden för att förbättra och värna om miljön.

2020-2021

 

Samverkan för biogasproduktion
Samverkan med Dalslandskommunerna och lantbrukare för biogasproduktion för att öka produktion av fossilfri energi.

2020-2023

 

Solceller
Satsningar på solceller på kommunala fastigheter.

2020-2023

 

Modell för fortsatt arbete med omställning till fossilfria transporter
Satsningar på cykelvägar, cykelpooler, utökad laddinfrastruktur och synliggörande av fördelar med biogas.

2020-2021

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Planerade aktiviteter för miljöutveckling på längre sikt

Ny entré till Tresticklan söderifrån

 

Naturvårdsprogram

 

VA-plan

 

Vindbruksplan

 

Verka för radonmätning

 

Cykelplan

 

Kulturmiljöplan

 

Cykelpool

 

Utveckla/Höja service till besökare

 

Samarbete över gränsen (Halden turistråd)

 

Stimulera nyföretagandet inom besöksnäring

 

Nyskapa mötesplats för samarbete och koordinering av service/erbjudande

 

Friluftsplan

 

Ej påbörjad

Påbörjad

KlarSidan uppdaterades 2020-05-14
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)