Hoppa till innehållet

MILJÖ.  Plats

Den fantastiska naturen i vår kommun är en viktig resurs som ger oss särskilt goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen och friluftslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp och den gröna profilen genomgående i allt vi gör.

Dals-Ed ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling i såväl kommunens egna verksamheter och planer som i samverkan och dialog med andra aktörer, invånare och besökare. Genom affärsdriven miljöutveckling ska vi skapa utveckling här och miljönytta för andra.

I Dals-Ed ska skogs- och lantbruk vara en naturlig del av samhället och i kommunen ska det finnas goda förutsättningar för att producera grön energi.

Dals-Eds kommun ska arbeta aktivt för att öka möjligheterna att pendla kollektivt till och från kommunen.

UTVECKLINGSMÅL

7. GRÖN OCH SKÖN NATURKOMMUN

I Dals-Ed är skogs- och lantbruk en naturlig del av samhället. Kommunens naturvärden tas tillvara genom en väl utvecklad besöksnäring.

8. HÅLLBART SAMHÄLLE

Dals-Ed är en klimatsmart och fossilfri kommun som underlättar för invånare och besökare att bidra till det hållbara samhället. Det finns en stor produktion av grön energi.

NaturNaturNaturNatur

Aktiviteter för miljöutveckling 2021

Aktivitet När Status

Påverka/underlätta användandet av fossilfria arbetsmaskiner och fossilfria transporter
Kartlägga befintliga och kommande behov/inköp av fossilfria arbetsmaskiner

2020-2023

 

Implementera Hållbarhetskompassen
Övergripande insatsområden utifrån Agenda 2030.

2021-2023

 

Grön infrastrukturplan
Kartlägga och synliggöra värdet av ekosystemtjänster för kommunen och dess invånare.

2020-2023

 

Fiskevårdsområde (Stora Le)
Främja fisketurismen och möjliggöra för fler naturupplevelser och fritidsaktiviteter.

2020-2022

 

Energi & Klimatstrategi  
Dalslandsgemensamt arbete utifrån Hållbarhetskompassen och de globala målen.

2020-2022

 

Trädvårdsplan
Kartlägga värdefulla träd så att de kan bevaras och skötas på lämpligt sätt.

2020-2021

 

Samverkan för biogasproduktion
Samverkan med Dalslandskommunerna och lantbrukare för biogasproduktion för att öka produktion av fossilfri energi.

2020-2023

 

Solceller
Satsningar på solceller på kommunala fastigheter.

2020-2023

 

Ny entré till Tresticklan söderifrån
Arbeta för att utöka med en entré vid Nordkas så att Tresticklan stärks som besöksmål.

2020-2023

 

Friluftsplan
Samla mål, planer, tankar och idéer om hur naturområden kan utvecklas så att de gynnar rekreationsmöjligheter och naturupplevelser för boende och besökare.

2020-2021

 

Friluftslivets år
Lyfta friluftslivet och få fler personer att vara ute i naturen.

2021

 

Inventera mark för upplåtelse till besöksnäring

2020-2021

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Planerade aktiviteter för miljöutveckling på längre sikt

Aktivitet

Naturvårdsprogram

Vindbruksplan

Kulturmiljöplan

Cykelpool

Utveckla/Höja service till besökare

Samarbete över gränsen

Stimulera nyföretagandet inom besöksnäring

Nyskapa mötesplats för samarbete och koordinering av service/erbjudande

Avklarade aktiviteter för miljöutveckling

Aktivitet När Status

VA-plan

2020

 

Ej påbörjad

Påbörjad

KlarSidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på hemsidan

Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)