Hoppa till innehållet

PLATS.  Plats

Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.

Dals-Ed ska ha ett attraktivt och välvårdat centrum och kommunens verksamheter ska upprätthålla en hög kvalitet och service samt kännetecknas av flexibilitet och prestigelöshet.

Tillvaratagande av naturens möjligheter, attraktiva boenden, ett rikt föreningsliv samt bra kommunikationer och infrastruktur ska bidra till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen men också att de som redan bor här önskar stanna kvar. Här ska invånarna finna balans i livet.

Dals-Ed ska också vara känd för sina unika evenemang och ha ett brett kommersiellt utbud. Besöksnäringen ska vara en naturlig del av samhället och Dals-Ed ska vara ett starkt varumärke i turistsammanhang.

UTVECKLINGSMÅL

5. ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

Invånarna i alla målgrupper är nöjda med utbudet av olika boendeformer.

6. LEVANDE TÄTORT OCH LANDSBYGDER

Dals-Ed har ett attraktivt, välvårdat centrum med ett brett kommersiellt utbud. I såväl tätort som landsbygder finns möjligheter till en aktiv fritid.

Liten hand i storUtemöblerEka

Aktiviteter för platsutveckling 2020

Aktivitet

När

Status

Kartverktyg lediga tomter
Uppdaterad information över lediga tomter på kommunens hemsida.

2020-2021

 

Marknadsföring
Öka medvetenheten till kommunens fördelar, möjligheter och utbud.

2020-2021

 

Kommunkarta
Kartläggning av service, utbud och friluftsmöjligheter.

2020

 

Visit Dals-Ed
Marknadsföra vilda, vackra Dals-Ed ur turistsynpunkt.

2020

 

Instagramkonto för Dals-Eds kommun
Öka medvetenheten hos invånare och potentiella invånare om kommunens utbud, verksamheter och evenemang.

2020

 

Översyn av skyltning
Informationstavlor och banderoller för att skapa identitet och medvetenhet.

2020

 

Centrala evenemang
Genomföra och uppmuntra till evenemang för att levandegöra centrum.

2020-2021

 

Utsiktsplats/Fotopoint
Fotopunkt vid vackra platser för att skapa attraktivitet och spridning på sociala medier.

2020-2021

 

Ny översiktsplan nu-2035
Plan för framtida användning av mark- och vattenområde tas fram genom bred medborgardialog.

2020-2021

 

Återkommande träffar med exploatörer
Hålla kommunen ajour kring efterfråga, trender, problematik m.m. inom bostadsbyggnation.

2020-2023

 

Aktualisera/revidera Boststadsförsörjningsprogrammet
Inventering och mål för kommunens bostadsförsöjning.

2020

 

Kartlägga och marknadsföra tomma hus
Bidra till landsbygdsutveckling och ökade boendemöjligheter.

2020-

 

Attraktivitetshöjande åtgärder
Mindre åtgärder för att skapa attraktivitet såsom trappa vid Freudentalska parken och blomsterarrangemang.

2020-2021

 

Parkeringsöversyn
Skapa ändamålsenlig parkering och ge möjlighet för hyra av kommunala parkeringsplatser vid behov.

2020

 

Ställplatser
Husbilsparkering vid Eds badplats för att styra upp den inofficiella ställplats som växt fram.

2020

 

Utveckla Biblioteket som mötesplats
Skapa en arena för kultur, umgängen och möten.

2020-

 

Utveckla formerna för APT
Bidra till samhällsutveckling genom att t ex arbeta mer praktiskt med aktiviteter inom utvecklingsmålet.

2020-2023

 

Gemensam friskvårdstimme
Bidra till samhällsutveckling och ett attraktivt samhälle genom att en dag/månad samla plocka skräp på en gemensam friskvårdstimme.

2020-2023

 

Konstgräsplan
Hålla dialog med fotbollsförening.

2020

 

Utveckla gamla sågverksområdet för framtida ändamål
Ta in och sammanställa förslag för utveckling av området inför framtida utveckling.

2020

 

Ej påbörjad

Påbörjad

Klar

Planerade aktiviteter för platsutveckling på längre sikt

Digital anslagstavla för föreningars aktiviteter
Sammanställa och synliggöra utbudet av aktiviteter och föreningars aktiviteter.

 

Utöka byggrätter i centrum
Möjliggöra för förtätning i centrum.

 

Förstudie industrimark
Se över förutsättningar för utökning av industrimark.

 

Utreda möjlighet till badhus
Se över möjligheter för att tillgodose medborgarnas önskemål om badhus.

 

Trafiksäkerhetsplan
Öka trafiksäkerhet och tillgänglighet i kommunen.

 

Fritidsbank
Återvinna saker och samtidigt skapa möjlighet för fler människor att delta i fritidsaktiviteter.

 

Ej påbörjad

Påbörjad

KlarSidan uppdaterades 2020-05-14
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)