Folkhälsa

Hoppande människosiluetter med solnedgång i bakgrunden

Folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa - fysiskt, psykiskt och socialt - och att den är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Hur arbetar vi med folkhälsa?

Dals-Eds kommun kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden norra har genom ett folkhälsoavtal kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Avtalet beskriver förutsättningarna för samverkan. Till avtalet finns också en summa pengar kopplat som ska användas till folkhälsoarbetet.

Det finns ett folkhälsoråd bestående av förtroendevalda politiker från kommunala nämnder, Hälso- och sjukvårdsnämnden norra samt folkhälsostrateg och kommunchef. Rådet ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs inom kommunens ordinarie verksamheter. Med hjälp av de pengar som är kopplat till avtalet kan insatser som syftar till att förbättra befolkningens hälsa genomföras. Fokus ska vara hälsofrämjande och förebyggande insatser. Som stöd för det lokala folkhälsoarbetet finns en folkhälsostrateg anställd.

Folkhälsoarbetet sker inom alla kommunens verksamheter. Även andra aktörer i samhället utför viktiga insatser som stödjer en god folkhälsa, t ex vårdcentralen, tandvården och föreningslivet. Därför är samverkan och samarbete med olika samhällsaktörer viktigt.

Folkhälsoarbetet är långsiktigt och strategiskt och formuleras i Folkhälsostrategi 2020-2023. Utifrån strategin görs en årlig aktivitetsplan för folkhälsoarbetet som är kopplad till den budget som Folkhälsorådet fördelar medel till.

Kontaktpersoner:

Andreas Nilsson, ordförande Miljö- och Folkhälsoforum, tel 0534-19005, e-post:

Linda Blomgren, Folkhälsostrateg, tel 0534-19259, e-post: linda.blomgren@dalsed.se

Sidor under "Folkhälsa"

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lupp genomförs i samarbete med enskilda kommuner och syftar till att ge kommunerna kunskap att utveckla sin ungdomspolitik.

Öppna sida LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Goda levnadsvanor

Goda levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ger goda förutsättningar för ett hälsosamt och gott liv. Genom att främja goda levnadsvanor kan man samtidigt förebygga en mängd sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, demenser, sjukdomar i rörelseorganen, cancer, diabetes/metabolt syndrom mm.

Öppna sida Goda levnadsvanor

Fullföljda studier

Utbildning har ett starkt samband med god hälsa. Fullföljda studier är viktigt för barns och ungas möjligheter att leva ett gott liv och är en skyddsfaktor mot bl.a. psykisk ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, bristande tillit och social oro bland unga. En jämlik utbildning är grunden till ett gott liv och därför har området prioriterats i folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun.

Öppna sida Fullföljda studier

Psykisk hälsa

Utgångspunkten är att ge goda förutsättningar för psykisk hälsa generellt för hela befolkningen, men också se till speciellt utsatta målgrupper och deras behov. God kunskap om psykisk hälsa och ett gott bemötande av personer med psykisk ohälsa är grundläggande för att kunna ge goda förutsättningar.

Öppna sida Psykisk hälsaSidan uppdaterades 2023-05-22