Funktionsnedsättning

Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället. Stödet och servicen ska vara anpassat till den enskildes behov.

Bostadsanpassning

En person som på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras genom Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Öppna sida Bostadsanpassning

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Denna transportform bygger på lagen om färdtjänst.

Öppna sida Färdtjänst

God man/Förvaltare

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. De regler som styr arbetet finner man i Föräldrabalken.

Öppna sida God man/Förvaltare

Hemsjukvård

Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till primärvårdens distriktssköterska

Öppna sida Hemsjukvård

Hjälp i hemmet

För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp av omvårdnadspersonal med det du inte längre kan utföra själv.

Öppna sida Hjälp i hemmet

Insatser enligt LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Öppna sida Insatser enligt LSS

Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet

Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för Pensionärs- och Handikapporganisationerna och kommunens representanter.

Öppna sida Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet

Parkeringstillstånd

En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Öppna sida Parkeringstillstånd

Personligt ombud

Personligt ombud finns för Dig som: Har en psykisk funktionsnedsättning. Har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv. Är över 18 år. Har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Öppna sida Personligt ombud

Rehabilitering och Hjälpmedel

Rehabteamet kan hjälpa dig som bor i kommunens särskilda boende eller är inskriven i kommunens hemsjukvård

Öppna sida Rehabilitering och HjälpmedelLänkar


Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk.


Sidan uppdaterades 2022-11-15