Hoppa till innehållet

Riktlinjer Boendestöd Dals-Eds kommun

Boendestöd

Boendestöd är en insats som ges i den egna bostaden till personer med psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med boendestöd/pedagogiskt stöd avses stöd i vardagssituationer. Stödet kan ges i den enskildes hem eller i närmiljön med syfte att träna en funktionsnedsatt till ökad självständighet. Insatsen skall stärka och utveckla den enskildes egna förmågor och resurser i det dagliga livet. Boendestöd skall vara ett flexibelt stöd som skall vara identitetsstärkande, öka den praktiska förmågan, skapa ett socialt sammanhang, ge ökad självkänsla och möjliggöra förändring. Detta skall ske med sociala och praktiska stödinsatser. Boendestödet ska ge den enskilde struktur i vardagsrutinerna och syftar till att den enskilde så långt det är möjligt själv ska kunna möta och hantera de vardagliga situationer som uppstår. Den viktigaste skillnaden mellan traditionell hemtjänst och boendestöd är att boendestödjaren mer aktivt arbetar mot att frigöra individens egna resurser samt skapa/bibehålla ett fungerande nätverk.

Boendestödjare

Boendestödjarens uppdrag är att ge socialt stöd för att den enskilde
skall kunna leva ett likvärdigt liv som andra i samhället.
Boendestödjaren skall arbeta utifrån att den enskilde skall få
delaktighet och inflytande i sin vardag.
Boendestödjaren skall även
samverka kring insatserna för den enskilde.

Boendestöd innebär att:

Träna eller utveckla grundläggande vardagsaktiviteter.

 • Egenvård
 • Hushållsgöromål, matlagning, tvätt, handla m.m.
 • Sköta sin ekonomi och liknande.
 • Strukturera upp sin vardag

Ge Vägledning och stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro utifrån sina egna förutsättningar.

 • stödjande insatser för att stärka självförtroendet, lita på sin egen förmåga
 • stödja den enskilde vad gäller sociala kontakter och kunna bygga upp och få ett positivt nätverk utanför familjen,
 • stödja den enskilde att komma iväg till en daglig sysselsättning utanför hemmet som t ex daglig verksamhet, praktik, anställning eller studier.
 • stödja den enskilde att komma iväg till tandläkare, sjukvård, försäkringskassa etc.
 • stödja den enskilde att utifrån intresse våga pröva på och delta i fritids- eller kulturaktiviteter.
 • arbeta med att motivera den enskilde.
 • arbeta för att bryta den enskildes isolering.

 

Kriterier för boendestöd

Funktionsnedsättningen medför, att den enskilde har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och där dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Boendestöd kan beviljas till personer i åldern 18-65 år. Den enskilde skall ha behov av regelbundet stöd för att klara eget boende. För att vara aktuell för boendestöd skall man ha eller ha haft kontakt med psykiatrin, ha en lindrig utvecklingsstörning eller bedömas ha behov av boendestöd för att uppnå skäliga levnadsvillkor.

Mål

 • Insatsen skall leda till att självständigt klara ett eget boende
 • Insatsen skall utformas så att den enskilde aktivt deltar.
 • Insatsen skall leda till ökad trygghet och meningsfullhet.
 • Insatsen skall leda till ett självständigt och aktivt deltagande i samhällslivet.

I ett lyckat boendestöd får personen hjälp och stöd att klara sin vardag och röja undan hinder som gör att han/hon inte klarar att utföra saker som för andra är självklara. Vi skall arbeta för att individen själv i så stor utsträckning som möjligt ska kunna sköta sin vardag med så lite stöd som möjligt. Målet är att personen ska ha ett stort inflytande över sitt liv.

Handläggning

Insatsen boendestöd beviljas som individuellt behovsprövat bistånd enligt SoL 4 kap. 1 §.
I varje individuellt biståndsbeslut om boendestöd anges antal timmar per vecka och innehåll i uppdraget.
Boendestöd beviljas för högst ett år i taget och omprövas därefter. Uppföljning ska göras var sjätte månad.

Genomförandeplan

En genomförandeplan skall upprättas.
Genomförandeplanen skall upprättas tillsammans med den enskilde.
Syftet med genomförandeplanen är att, med utgångspunkt i ett biståndsbeslut beskriva hur insatserna praktiskt ska genomföras utifrån den enskildes specifika behov och önskemål. Genomförandeplanen skall följas upp två gånger om året eller vid behov.Sidan uppdaterades 2018-06-26
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)