Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

För att läsa dokument i mobilen: tryck fingret på dokumentlänken tills en meny visas, och välj att ladda ner.

Sammanträdestider 2023

Kommun-
fullmäktige

 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 8 november
 • 12 december

I allmänhet hålls sammanträdena i Gamla Real, klockan 19.00.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kommunstyrelsen

 • 11 januari
 • 1 februari
 • 2 mars
 • 29 mars
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 4 oktober
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 8.00

Byggnadsnämnden

 • 24 januari
 • 7 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 4 juli
 • 5 september
 • 17 oktober
 • 28 november

Byggnadsnämnden sammanträder klockan 9.00

Socialnämnden

 • 10 januari
 • 31 januari
 • 28 februari
 • 2 mars
 • 30 mars
 • 25 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 28 november

Socialnämnden sammanträder klockan 8.30

FOKUS-nämnden

 • 11 januari
 • 1 februari
 • 2 mars
 • 29 mars
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 4 oktober
 • 25 oktober
 • 29 november

FOKUS-nämnden sammanträder klockan 8.00

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Med allmänna vattentjänster avses olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp som tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samråd ska ske med fastighetsägare som har väsentligt intresse av planen, länsstyrelsen och eventuella andra myndigheter. Därutöver ska förslag till plan ställas ut för granskning. Information och handlingar finns under hela utställningstiden tillgängliga på komunens digitala anslagstavla.

Vattentjänstplanen ska innehålla en bedömning av miljöpåverkan. Sammanfattande bedömning för vattentjänstplanen i sin helhet är att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. Miljöbalken.

Utställningstid: 6 september 2023 - 9 oktober 2023

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Box 31, 668 21 Ed, eller e-post kommunstyrelsen@dalsed.se senast 2023-10-09. Upplysningar lämnas av Jessica Olsson, tel. 0534-19020.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande, vilket i sin tur kommer att vara ett underlag vid en justering av planförslaget inför antagandet.

Kommunstyrelsen


Vattentjänstplan - Presentation informationsmöte 2023-09-12

Informationsmöte vattentjänstplan - Frågor och svar

Vattentjänstplan - Utställningshandling

Bilaga 1 - Bedömning av potentiella § 6-områden - Utställningshandling

Bilaga 2 - Bedömning av områden inom lågpunktskartering - Utställningshandling

Bilaga 3 - Handlingsplan för åtgärder - Utställningshandling

Bilaga 4 - Kartbilaga - Områden

Bilaga 5 - Kartbilaga - Översiktskarta

Bilaga 6 - Samrådsredogörelse vattentjänstplan

Bilaga 7 - Granskningsutlåtande vattentjänstplan

Beslut KS 230830 $ 131

Utställning vattentjänstplan - missiv

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed Säffle, Årjäng

Postlistor