Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

För att läsa dokument i mobilen: tryck fingret på dokumentlänken tills en meny visas, och välj att ladda ner.

Sammanträdestider 2024

Kommun-
fullmäktige

 • 14 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 18 december

I allmänhet hålls sammanträdena i Gamla Real, klockan 19:00.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kommunstyrelsen

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 8:00

Byggnadsnämnden

 • 23 januari
 • 5 mars
 • 16 april
 • 28 maj
 • 2 juli
 • 10 september
 • 22 oktober
 • 3 december

Byggnadsnämnden sammanträder klockan 9:00

Socialnämnden

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 23 april
 • 28 maj
 • 5 juni
 • 24 september
 • 19 november
 • 18 december

Socialnämnden sammanträder klockan 8:30

FOKUS-nämnden

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 20 november
 • 18 december

FOKUS-nämnden sammanträder klockan 8:00

Kungörelser, samråd etc.

Länsstyrelsen har den 28 februari 2024 beslutat att bilda naturreservatet Boksjön i Dals Eds kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.

Beslut om bildande av Boksjöns naturreservat, Dals-Eds kommun

Överklagan

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland. Överklagandet ska ha kommit in senast den 26 mars 2024.

Överklagan kan skickas in via

 • e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se
 • post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 511-27479-2012.

Telefon till Länsstyrelsen Västra Götaland: 010-224 40 00

Med fantastiska naturupplevelser in på husknuten finns det särskilt goda möjligheter att ägna sig åt friluftsliv i våra bygder. Dals-Eds kommun har valt att ta fram en friluftsplan i syfte att bevara och utveckla värdefulla friluftsområden i kommunen så att de främjar rekreationsmöjligheter för boende och besökare.

Planen ska beskriva hur och varför Dals-Eds kommun ska arbeta med friluftsliv samt vilket friluftsliv som finns i kommunen. Dessutom redovisas och tydliggörs i möjligaste mån ansvar och roller i utpekade områden och leder.

Ett förslag till friluftsplan har tagits fram och kommunstyrelsen har beslutat att låta förslaget gå på remiss till berörda föreningar och markägare samt att låta allmänheten via kommunens hemsida lämna synpunkter på planen. Det är värdefullt att till exempel få synpunkter på om det finns:

 • områden och leder som förbises,
 • om det finns fler friluftsaktiviteter,
 • om de områden som prioriteras såsom friluftscenter är rätt prioriterade,
 • fortsatt samverkan, marknadsföring och kompetensutveckling

Friluftsplan Dals-Eds kommun - Remissversion

Vi ser fram emot era synpunkter senast 2024-03-17 via mail: attraktivare@dalsed.se

Vid frågor, kontakta Jonas Olsson, tf kommundirektör 0534-19021 eller jonas.olsson@dalsed.se

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Fokusnämnden

Byggnadsnämnden

Dalslands miljö- och energiförbund

Samordningsförbundet Västra Värmland och Norra Dalsland (VVND)