Avfall och återvinning

Idag är inte avfall längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Att källsortera är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Därför är källsorteringen både en självklarhet och nödvändighet.

På återvinningsstationerna kan Du lämna tidningar, papper, plast, glas och metallförpackningar.

Återvinningsstationer finns på följande ställen:

  • Mitt emot Gröne Backe campingplats, Södra Moränvägen 63.
  • Parkeringen vid Foundever, Nössemarksvägen 14
  • Nössemark, Rörviken 185.

På Onsöns återvinningscentral kan Du lämna ovanstående plus t ex trädgårdsavfall, träavfall, ris, möbler, järn- och metallskrot, batterier, farligt avfall.

Avgifter

Verksamheter

Verksamheter som lämnar grovsopor betalar avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa som faktureras i efterhand.

Hushåll

Du som betalar för sophämtning till Dals Eds kommun får lämna grovavfall, i mindre mängd, gratis på Onsöns återvinningscentral. Observera att soporna måste sorteras enligt återvinningscentralens anvisningar.

De hushåll som inte betalar sin sophämtningsavgift till Dals Eds kommun får inte slänga sitt grovavfall på Onsön, de måste slänga på den återvinningscentral för den kommun där de betalar sin grundavgift (sophämtning) till.

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Vem får lämna farligt avfall?

Endast hushåll får lämna farligt avfall till kommunens ÅVC (återvinningscentral).

Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. De som producerar, transporterar eller tar hand om farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet, till exempel vilka mängder som uppkommer och vart avfallet transporteras.

Läkemedel är också farligt avfall, men det lämnar du på Apotek Hjärtat, Magasinsgatan 10 i Dals-Ed. De tillhandahåller även kanylburkar.

En stor del av vårt hushållsavfall består av biologiskt köksavfall. När Du sorterar ut det och lägger det till kompostering i stället för i soporna omvandlas avfallet till fin jord efter några månader.

Vår renhållningsordning föreskriver att alla är skyldiga att lämna sitt hushållsavfall för avhämtning, källsortera, samt att sortera ut farligt avfall. Avsikten är alltså att alla hushåll skall finnas med i renhållningssystemet.

Teknik och Service ansvarar för avfallshantering och återvinning, beräkning av taxor, kontakt med entreprenör och allmänhet mm.

Frågor om sophämtningsfakturor och övriga abonnentfrågor besvaras av Kundtjänst, telefon 0534-19046. Telefontid 10-12.

Ragnsells är entreprenör och sköter sophämtning samt slamtömning i kommunen.

Att skrota bilen
Du avregistrerar fordonet genom att lämna in det på ett mottagningsställe eller hos en auktoriserad bilskrotare. Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet.
Källsortering
Här hittar du information och detaljerade instruktioner om hur du källsorterar ditt avfall.
Onsöns återvinningscentral
Onsöns återvinningscentral. Återvinningscentralens öppettider med mera.
Regler
Alla kommuner i Sverige ansvarar enligt lagen för att ta hand om sina kommuninvånares hushållsavfall. Kommunen har även ansvar för att informera sina invånare om hur och var det ska sorteras.
Slamtömning
Kommunens entreprenör som hämtar slam från enskilda brunnar är RAGN-SELLS AB, telefon 010-723 23 23.
Sophämtning
I Dals-Eds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall både för permanentbostäder och fritidsbostäder.
Svar på vanliga frågor om avfall, återvinning och miljö
Här kan du hitta svar på frågor om sophämtning, sopsortering med mera.
Tvätta bilen miljörätt
Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.
Återvinningsstationer
Hitta återvinningsstationer i Dals-Eds kommun.
Sidan uppdaterades 24 april 2024