Vattentjänstplan

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska varje kommun ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Planen ska därefter aktualitetsprövas var fjärde år. Med vattentjänster avses försörjning med vatten och/eller avlopp.

En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Kommunfullmäktige har antagit vattentjänstplan för Dals-Eds kommun 2023-12-12 § 123.

Vattentjänstplan - antagandehandlingar

Vattentjänstplan Dals-Eds kommun - antagen KF 2023-12-12 § 123

Beslut KF 2023-12-12 § 123 - Vattentjänstplan

Bilaga 1 - Bedömning av potentiella § 6-områden - Antagandehandling

Bilaga 2 - Bedömning av områden inom lågpunktskartering - Antagandehandling

Bilaga 3 - Handlingsplan för åtgärder - Antagandehandling

Bilaga 4 - Kartor områden VTP - antagandehandling

Bilaga 5 - Översiktskarta VTP - antagandehandling

Bilaga 6 - Samrådsredogörelse vattentjänstplan

Bilaga 7 - Granskningsutlåtande vattentjänstplan

Sidan uppdaterades 12 mars 2024