Svar på vanliga frågor om avfall, återvinning och miljö

Om du behöver tvätta din bil gör det i en automattvätt, hos en biltvätt eller i en "gör det själv hall". I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet.

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten så rinner smutsigt vatten ut i dagvattenbrunnar som inte är anslutna till någon oljeavskiljare, reningsverk eller motsvarande. Vattnet rinner då orenat ner i bäckar och åar som i sin tur rinner ut i sjöar och hav.

Informationsblad biltvätt

Kommunens skyldighet att åtgärda hot eller materiella skador från vilt inskränker sig till tätorten. Utanför tätorten åligger det jakträttsinnehavare eller jaktarrendator att kontrollera vildsvinsstammen.

Om problem med vilt uppstår i tätorten, kontakta kommunjouren 070-397 34 59.

Vid akut fara ring 112.

Om du blivit sjuk efter ett restaurangbesök, eller av mat du köpt i en livsmedelsbutik, är det bra om du så snabbt som möjligt anmäler det till Dalslands miljö- och energiförbund. Då kan vi utreda orsaken och försöka förhindra att fler drabbas.

Öppettider:

Återvinningscentralen är öppen:
Tisdagar 07:15-12:30, 13:30-15:30
Torsdagar 07:15-12:30, 13:30-19:00
Torsdag före helgdag 07:15-15:30
Januari - november 2024 är det öppet sista helgfria lördagen 9:00-13:00, med undantag för mars, då ÅVC håller öppet 23/3 istället för 30/3.

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Ja, du är skyldig att lämna hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna.

Tunnan placeras vid väg som är farbar året om för entreprenörens fordon (18 ton). Vändplats måste också finnas.

Genom den nya renhållningsordningen, som är en lokal lag, upphör tidigare regler att gälla. Ny prövning måste göras om det finns skäl till dispens från sophämtning. Det ställs nu större krav på alla medborgare att sortera avfall samt att lämna restavfall för säkert omhändertagande. Bl.a. ställs större krav på oss att vi ska använda kommunernas sophämtning även om vår soptunna av praktiska skäl inte alltid kan placeras helt i närheten av vår bostad. Allt mindre del av vårt avfall läggs på tippen. Dispens från sophämtning kommer att vara tidsbegränsad och man gör sedan en ny prövning för att se om förhållandena ändrats.

Nej, du kan endast lägga förpackningar av plast i återvinningsstationens container för plast. Återvinningssystemet bekostas av en liten avgift som tas ut på alla förpackningar.

Ensilageplast:

Kommunen tar emot ensilageplast på Onsöns ÅVC

Restavfall är avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. Exempel kladdiga förpackningar, plast som inte är förpackningar, tyg, gamla disktrasor etc.

Exempel glödlampor, målarfärg, lacknafta, batterier, mediciner.

En kompostbehållare för matavfall måste vara tät så att inte råttor och möss tar sig in i den. Du kan bygga din egen kompostbehållare, men tänk på att möss kan ta sig in genom springor som är cirka 5 mm breda.

Nej, det är faktiskt förbjudet att utan speciellt tillstånd elda upp avfall. Förbränningen blir inte fullständig i en mindre panna eller i en öppen eld, utan det kan bildas cancerogena ämnen som häftar fast vid mycket små sotflagor och riskerar att komma in i lungorna. Du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna.

Endast hushåll som kan visa att inget restavfall alls uppkommer vid fastigheten kan få befrielse från sophämtning. Dispensen är tidsbegränsad till max 4 år. Avgift för prövning av dispensansökan måste betalas oavsett om man i slutänden får bifall eller avslag på sin ansökan.

Om du har fritidshus för eget bruk och samtidigt äger en permanentbostad med renhållningsabonnemang inom kommunen, kan uppehåll från avfallshämtning medges för fritidshuset.

Kontakta kundtjänst renhållning för mer information
Telefon: 0534-190 46
telefontid 10.00-12.00

Sidan uppdaterades 9 februari 2024