Författningssamling

Den kommunala verksamheten styrs till stor del av lagar och förordningar men behörigheter för nämnder och tjänstemän att besluta i vissa frågor regleras även av kommunens reglementen och delegationsordningar för nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktiges arbete är reglerat i en arbetsordning och nämndernas ansvarsområden regleras i reglementen. Nämnderna kan även delegera vissa frågor till arbetsutskott eller tjänstemän, vilket regleras i nämndernas delegationsordning.

I Dals-Ed bedrivs bostadsförsörjningen i det kommunala bostadsbolaget Edshus AB. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Edshus.

Lokala föreskrifter antas i kommunfullmäktige men ska också godkännas av Länsstyrelsen. I Dals-Ed finns torghandelsföreskrifter och ordningsföreskrifter.

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter finns en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas. Dessa styrdokument, såsom kommunens mål, policys, handlingsplaner, riktlinjer finns samlade i länken "Övriga styrdokument".

Arbetsordning

Arbetsordning för folkhälsorådet

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Revisorernas reglemente

Reglemente för kommunens revisorer

Nämnder

Nämndgemensamma reglementesbestämmelser

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för FOKUS-nämnden

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för Socialnämnden

Riktlinjer för personalföreträdare i nämnder

Övriga reglementen

Arkivreglemente

Arvodesreglemente

Ersättning förtroendevalda 2023

Attestreglemente

Reglemente för gemensamt pensionärs- och handikappråd

Delegationsordningar

Delegationsordning för FOKUS-nämnden, del 1

Delegationsordning för FOKUS-nämnden, del 2

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för räddningstjänsten

Delegationsordning för socialnämnden

Bolagsordningar

Bolagsordning för Edshus

Föreskrifter

Allmänna bestämmelser vatten och avlopp

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter

Torghandelsföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter

Samtliga gällande lokala trafikföreskrifter i Dals-Eds kommun hittar du här

Sidan uppdaterades 3 oktober 2023