Författningssamling

Den kommunala verksamheten styrs till stor del av lagar och förordningar men behörigheter för nämnder och tjänstemän att besluta i vissa frågor regleras även av kommunens reglementen och delegationsordningar för nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktiges arbete är reglerat i en arbetsordning och nämndernas ansvarsområden regleras i reglementen. Nämnderna kan även delegera vissa frågor till arbetsutskott eller tjänstemän, vilket regleras i nämndernas delegationsordning.

I Dals-Ed bedrivs bostadsförsörjningen i det kommunala bostadsbolaget Edshus AB. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Edshus.

Lokala föreskrifter antas i kommunfullmäktige men ska också godkännas av Länsstyrelsen. I Dals-Ed finns torghandelsföreskrifter och ordningsföreskrifter.

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter finns en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas. Dessa styrdokument, såsom kommunens mål, policys, handlingsplaner, riktlinjer finns samlade i länken "Övriga styrdokument".

Sidan uppdaterades 15 december 2023