Kontrollansvarig

För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig. För mindre tillbyggnader, garage, uthus och liknande kan byggnadsnämnden dock göra bedömningen att en kontrollansvarig inte behövs. 

Vem får vara kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige måste vara helt oberoende i förhållandet till entreprenören som utför byggnationen. Entreprenören själv kan alltså inte vara kontrollansvarig, det kan inte heller någon nära anhörig eller släkting till denne.

Som en försäkran att den kontrollansvarige har den kunskap och lämplighet som behövs, ska han eller hon vara certifierad.

Vad gör en kontrollansvarig?

  • Hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning, krav på tillgänglighet och god bostadsutformning. Under arbetets gång är det kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen samt villkor och bestämmelser följs och att nödvändiga kontroller utförs.
  • Medverka vid det tekniska samrådet och vid bygginspektörens besök på arbetsplatsen.
  • Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
  • Skriva ett utlåtande inför slutsamrådet över alla sina iakttagelser.

Kontrollansvarig kan förhindra att onödiga fel görs på bygget. Ett felaktigt arbetsutförande kan stå byggherren dyrt.

Förslag på kontrollansvarig ska anges i bygglovsansökan och en separat blankett ska fyllas i, se nedan.

Anmälan kontrollansvarig

Anmälan kontrollansvarig

Vem bär det yttersta ansvaret?

Det är viktigt för dig som byggherre att komma ihåg att det alltid är du som bär det yttersta ansvaret för byggets kvalitet och säkerhet!
Om kontrollansvarig ser att det blir fel och att man avviker från kontrollplanen ska detta rapporteras till byggherren och vid behov även meddelas plan- och byggnadsnämnden. 

Var hittar man certifierade kontrollansvariga?

Kontrollansvariga, certifierade sakkunniga och funktionskontrollanter är sökbara hos certifieringsorganen, RISE (Research Institutes of Sweden AB) och Kiwa.

Externa länkar:

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Sidan uppdaterades 23 oktober 2023