Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll är ett krav som funnits sen 1991 och ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. 


Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) blir utförd. Den som ska utföra kontrollen måste vara certifierad. Certifierade funktionskontrollanter hittar du i Boverkets register, se länk längst ner på sidan.

Funktionskontrollanten ska vid besiktningen föra protokoll som kontrollanten sedan skickar till byggnadens ägare och till kommunens byggnadsnämnd. Funktionskontrollanten ska också skriva ett intyg som bland annat bekräftar att besiktningen har utförts. Detta intyg ska byggnadens ägare placera på väl synlig plats i byggnaden. 

Utöver att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs är det byggnadens ägare som ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att ventilationssystemet ska fylla sitt ändamål och att ventilationssystemet underhålls.

Vilka byggnader ska besiktigas och hur ofta?

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem ska besiktigas vart tredje år. 
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation ska besiktigas vart tredje år. 
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- och FX-ventilation ska besiktigas vart sjätte år.
  • En- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTX-ventilation har endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning sker.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Om det vid en kontroll visar sig att ventilationssystemet har brister eller att övriga krav inte uppfylls får nämnden förelägga byggnadens ägare att rätta till dessa. Det görs genom ett åtgärdsföreläggande eller ett rättelseföreläggande.

Nämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till en byggnad att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023