Översiktsplan nu-2035

Dals-Eds kommunvapen med en eld på ett berg

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod.

En ny ÖP nu-2035 för Dals-Eds kommun är antogs 2021‑11‑09 i Dals-Eds kommunfullmäktige och planen fick laga kraft 2021-12-11.

En digital version av översiktsplanen hittar du här

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska varje kommun ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Planen ska därefter aktualitetsprövas var fjärde år. Med vattentjänster avses försörjning med vatten och/eller avlopp.

En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Kommunfullmäktige har antagit vattentjänstplan för Dals-Eds kommun 2023-12-12 § 123.

Vattentjänstplan - antagandehandlingar

Vattentjänstplan Dals-Eds kommun - antagen KF 2023-12-12 § 123

Beslut KF 2023-12-12 § 123 - Vattentjänstplan

Bilaga 1 - Bedömning av potentiella § 6-områden - Antagandehandling

Bilaga 2 - Bedömning av områden inom lågpunktskartering - Antagandehandling

Bilaga 3 - Handlingsplan för åtgärder - Antagandehandling

Bilaga 4 - Kartor områden VTP - antagandehandling

Bilaga 5 - Översiktskarta VTP - antagandehandling

Bilaga 6 - Samrådsredogörelse vattentjänstplan

Bilaga 7 - Granskningsutlåtande vattentjänstplan

Exploatörer har visat intresse för att bygga vindkraftverk på Töftedalsfjället och Buråsen. En sådan exploatering saknar stöd i kommunens gällande översiktsplan ÖP03. Man har därför tagit fram en fördjupning av och ett tillägg till översiktsplanen som behandlar vindkraftsfrågan i det aktuella området. Planen har antagits av kommunfullmäktige 2008-06-18 och vann laga kraft 2008-07-21.

Antagandehandling

Fotomontage

Granskningsyttrande Länsstyrelsen - Fördjupning och tillägg till översiktsplan avseende vindkraft på Töftedalsfjället och Buråsen

Landskapsanalys

Miljökonsekvensbeskrivning

Dalslandskommunernas kommunalförbund har i samråd med Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmål och Dals-Eds kommuner samt Dalslands miljökontor tagit fram ett tillägg till kommunernas översiktsplan "Vindbruk Dalsland".

Syftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Dalsland och för en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen.

Kommunfullmäktige har 2010-12-15, § 122, beslutar att anta tillägg till översiktsplan avseende vindkraft - "vindbruk Dalsland", för den del som avser Dals-Eds kommun.

Planen vann laga kraft 2011-01-25.

Analys

Antagen plan

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Miljökonsekvensbeskrivning

Områdesbeskrivning

Planeringsförutsättningar

Plankarta

Samrådsredogörelse

Utställningsutlåtande Dals-Ed

Sidan uppdaterades 20 februari 2024