Översiktsplan nu-2035

Dals-Eds kommunvapen med en eld på ett berg

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod.

En ny ÖP nu-2035 för Dals-Eds kommun är antogs 2021‑11‑09 i Dals-Eds kommunfullmäktige och planen fick laga kraft 2021-12-11.

En digital version av översiktsplanen hittar du här

Förstudie + populärversion av ny ÖP

Förstudie ny ÖP mars 2019

ÖP nu-2035 - populärversion

ÖP nu-2035 med bilagor

ÖP nu-2035

Bilaga 1 - Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Bilaga 2 - Genomförandeplan

Bilaga 3 - Kartbilaga - Kap. 3 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 3 - Kartbilaga - Kap. 4 - Mark- och vattenanvändning

Bilaga 3 - Kartbilaga - Kap. 5 - Riksintressen, LIS och andra värden

Bilaga 3 - Kartbilaga - LIS-plan

Bilaga 4 - MKB

Bilaga 5 - Särskild handling

Bilaga 6 - Samrådsredogörelse ÖP 2035

Bilaga 7 - Länsstyrelsens granskningsyttrande

Bilaga 8 - Granskningsutlåtande - ÖP 2035

Bilaga 9 - KF 2021-11-09, § 84 - Beslut om antagande

Bilaga 10 - Lagakraftbevis - ÖP nu-2035

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023