Industri- och näringsverksamhet

För industrier är kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening höga. Det är därför nödvändigt, för kommunen, att ha en noggrannare kontroll över vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen än vad som gäller för bostadsfastigheter.

Som fastighetsägare behöver du lämna uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamhet inom fastigheten, som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som kommunen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas av dig som fastighetsägare eller genom företag, rörelse eller verksamhet som avleder avloppsvattnet.

Det är också möjligt, för dig som fastighetsägare, att själv, enligt kommunens anvisningar, föra journal över verksamheten och kontrollera avloppsvattnets innehåll.

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna och kan orsaka stopp i avloppssystemet. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken. Verksamheter om måste installera oljeavskiljare är storkök, restauranger, hotell, pizzerior, gatukök, charkuterier, bagerier.

Verksamheter som ska installera olje- och/eller slamavskiljare är verksamheter för fordonstvätt, bensinstationer, lager och garage med golvbrunn, parkeringsplatser, verkstäder.

Kommunen avgör om dessa speciella åtgärder för rening av spillvatten från yrkesmässig verksamhet behövs.

Sidan uppdaterades 12 mars 2024