Hissar

Fastighetsägaren är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Fastighetsägaren ska också se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det framgå sista datum för när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året.

Boverket bestämmer reglerna

Boverket är den myndighet som skriver de regler som gäller för hissar. Reglerna innehåller krav på hur hissar ska installeras, skötas, underhållas och besiktigas. Se mer information på Boverkets hemsida om hissar, se länk till höger.

Ackrediterade företag

Endast företag som är ackrediterade får lov att utföra besiktning av hissar. Swedac är den statliga myndighet som ackrediterar de företag som besiktigar hissar. Ackrediterade företag kan du hitta på Swedacs hemsida, se länk till höger.

Ändringar i PBF den 15 oktober 2023 - befintliga hissar

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser i plan- och byggförordningen, PBF, för äldre hissar. Förordningsändringen innebär att befintliga hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd mellan schaktdörren och korgdörren. De nya reglerna träder i kraft den 15 oktober 2023 och ska vara uppfyllda senast den 1 oktober 2031.

Det nya preciserade kravet på förbättringsåtgärder i förordningen gäller äldre hissar med kombinationen grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. Vissa befintliga hissar med denna konstruktion kan ha ett mellanrum mellan dörrarna som är stort nog för att ett litet barn ska få plats. Om hissen sätts i rörelse med ett barn i detta utrymme kan det få allvarliga konsekvenser. Det nya kravet syftar till att begränsa risken att bli instängd mellan dörrarna.

Läs mer på Boverkets sida, här

Länkar
Sidan uppdaterades 9 oktober 2023