Övriga styrdokument

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter, som finns i Författningssamlingen, har kommunen även en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas.

Kommunens mål och budget är viktiga styrdokument genom vilket kommunfullmäktige styr de kommunala verksamheterna. Målen anger vad kommunen vill uppnå och budgeten är ett verktyg för att uppnå målen.

Dokumentet nedan, Dals-Eds kommuns utvecklingsplan för perioden 2020-2023, beskriver kommunens vision, Dals-Ed – Den naturliga hållplatsen. Visionen syftar till att ange en långsiktig inriktning för kommunens utveckling och beskriver det tillstånd kommunen vill uppnå 2035. Dokumentet innehåller också Utvecklingsplanen, som består av fyra utvecklingsområden; kompetens, demokrati, plats och miljö. Utvecklingsplanen tillsammans med tillhörande strategisk plan, syftar till att konkretisera och förverkliga visionen genom att prioritera mål, inriktningar och uppdrag. Såväl visionen som utvecklingsplanen har, med utgångspunkt från genomförda medborgardialoger, arbetats fram i en bred dialog med alla de politiska partierna. Vi tror att gränsöverskridande stabilitet skapar goda förutsättningar för en långsiktighet som med delaktighet och hållbarhet leder till att Dals-Eds kommun utvecklas
positivt.

Utvecklingsplan Dals-Eds kommun 2020-2023

Om det är något dokument du saknar, kontakta:

Jonas Olsson
T f Kommundirektör
E-post: jonas.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 21

Personal

Arbetsmiljöpolicy

Drogpolicy

Etikregler

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds kommun för 2017-2021

Lönepolicy

Rehabpolicy

Rekryteringspolicy

Representationspolicy

Resepolicy

Riktlinjer vid uppvaktning av anställda och förtroendevalda

Vår värdegrund

Ekonomi

Ekonomistyrprinciper

Finanspolicy

Intern kontroll

Riktlinjer för fakturerings- och kravverksamheten i Dals-Eds kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Riktlinjer till upphandlingspolicy

Upphandlingspolicy

Flaggning

Policy för flaggning - Dals-Eds kommun

Folkhälsa/välfärd

Folkhälsostrategi 2020-2023

Integrationspolicy

Strategi för arbete med våld i nära relationer

Strategi för minskat utanförskap

Tidiga Samordnade Insatser i Dals-Eds kommun

Äldreomsorgsplan 2023-2026

Kultur och Fritid

Biblioteksplan 2023-2027

Fritids- och kulturplan 2018-2022

Föreningspolicy

Mediepolicy för Dals-Eds bibliotek

Riktlinjer för kulturverksamheten

Miljö, energi och kost

Avfallsplan Dalsland, mål och åtgärder 2018-06-26

Energi och klimatstrategi 2015-2020

Laddplan för Dals-Eds kommun

Livsmedels- och måltidspolicy

Naturvårdsprogram

Riktlinjerna Den goda måltiden

Trädvårdsplan/Naturvårdsplan

VA-plan Dals-Ed

IT

IT-strategi för Dals-Eds kommun

IT-strategi för Dalsland

Information

Behörighetsspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dals-Ed

Kommunikationspolicy

Internationellt utbyte

Internationalisering/EU-policy

Krisberedskap

Informationsplan vid extraordinära händelser och andra samhällsstörningar antagen 2016-04-20

Ledningsplan Dals-Ed antagen 2016-04-20

POSOM-plan - Riktlinjer för POSOM i Dals-Eds kommun

Riktlinjer för lokalförsörjning, antagen av kommunstyrelsen 2022-02-02

Styrdokument för arbetet med krisberedskap i Dals-Eds kommun 2019-2022, antagen av Kommunfullmäktige 2020-02-19

Sidan uppdaterades 25 september 2023