Övriga styrdokument

Utöver arbetsordning, reglementen, delegations- och bolagsordningar samt föreskrifter, som finns i Författningssamlingen, har kommunen även en rad olika styrdokument till stöd för hur de kommunala verksamheterna ska bedrivas.

Kommunens mål och budget är viktiga styrdokument genom vilket kommunfullmäktige styr de kommunala verksamheterna. Målen anger vad kommunen vill uppnå och budgeten är ett verktyg för att uppnå målen.

Sidan på länken nedan, Vision och utvecklingsplan för Dals-Eds kommun, beskriver kommunens vision, Dals-Ed – Den naturliga hållplatsen. Visionen syftar till att ange en långsiktig inriktning för kommunens utveckling och beskriver det tillstånd kommunen vill uppnå 2035. Sidan innehåller också Utvecklingsplanen.

Såväl visionen som utvecklingsplanen har, med utgångspunkt från genomförda medborgardialoger, arbetats fram i en bred dialog med alla de politiska partierna. Vi tror att gränsöverskridande stabilitet skapar goda förutsättningar för en långsiktighet som med delaktighet och hållbarhet leder till att Dals-Eds kommun utvecklas positivt.

Vision och utvecklingsplan

Om det är något dokument du saknar, kontakta:

Jonas Olsson
T f Kommundirektör
E-post: jonas.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 21

Sidan uppdaterades 26 juni 2024