Bygga nytt, ändra eller riva

Under våren/sommaren har vi begränsad bemanning, vilket kan innebära längre handläggningstider än normalt. Under v. 30-31 har handläggningen och rådgivningen semesterstängt. Vi uppmanar dig därför att lämna in din ansökan/anmälan i god tid!

Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa.

I kommunens tätorter finns det gällande detaljplaner som reglerar byggrätten. Utanför detaljplanelagt område är det kommunens översiktsplan som anger riktlinjer för användning av mark och vatten. 

Vissa lättnader och befrielse från bygglovsprövning gäller på landsbygden, bland annat när det gäller uthus och mindre tillbyggnader av bostadshus.

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du påbörjar en åtgärd. 

Skicka din förfrågan i första hand till byggnadsnämndens e-post, se information till höger.

Blanketter för ansökan hittar du här

I listan nedan finns ett antal vanliga ärenden, läs och se om just ditt ärende kräver bygglov. Ett tips är även att söka på Boverkets sida för att få den mest uppdaterade informationen https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

För vissa åtgärder finns direktlänk till Boverkets sida för just den åtgärden.

Om du är tveksam eller har frågor så är du välkommen att kontakta Kanslienheten, plan och bygg.

A

Altan – För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste flera kriterier vara uppfyllda.

Se information om altaner på Boverkets sida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/altan/

Attefallshus - är anmälningspliktigt. Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter. 

Attefallstillbyggnad - är anmälningspliktigt.

För att det ska vara en bygglovsbefriad Attefallstillbyggnad krävs att ett flertal kriterier måste vara uppfyllda.

Se information på Boverkets sida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/

Avfallshantering – större anläggningar för avfallshantering som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovpliktiga. Avfallshantering med sopskåp för mer än 3 kärl kräver bygglov. Bor du i enbostadshus är det sällan som din avfallshantering kräver bygglov.

B

Balkong – kräver alltid bygglov som ändring av byggnadens utseende. Även inglasning av balkong kräver bygglov.

Banderoll – är en mjuk skylt som vanligtvis kräver bygglov (skyltlov).
Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, se information på Boverkets sida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-skyltar/

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Vänd dig till Dalslands miljö- och energiförbund.

Braskamin – se eldstad.

Brygga – om du ska bygga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Detta gäller oavsett storlek på bryggan. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än 10 båtplatser vara en småbåtshamn och är därav bygglovpliktig. För mindre bryggor krävs inte bygglov. Det kan också kräva Anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen när man ska bygga en brygga.

Burspråk - klassas som en tillbyggnad och då krävs bygglov. Är det ett en- eller tvåbostadshus kan du välja att göra det som en Attefallstillbyggnad, då krävs istället en anmälan.

Byggnadsställning – Om du behöver byggnadsställning till en åtgärd som kräver bygglov, ingår byggnadsställningen i bygglovet.

Bärande konstruktion (bärande vägg) - ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg är anmälningspliktigt.

Båt – Bygglov krävs inte för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Förvaring för fler än två båtar kräver bygglov och bedöms då som ett upplag.

Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte ställa upp båt utan bygglov där.

Se information på Boverkets sida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/bat-husvagn-och-husbil/

C

Carport – kräver bygglov. Så även om du planerar att bygga en vägg på en carport.

Container – kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period.

D

Dränering – kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område. Påverkas exempelvis vattenledningar i samband med dränering krävs en anmälan.

Dörr – ytterdörr klassas som fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område om den påverkar byggnadens utseende väsentligt. Innerdörr kan kräva anmälan vid ny håltagning.

E

Eldstad – nyinstallation (eldstad, braskamin, kakelugn, vedspis eller öppen spis) är anmälningspliktigt. Byter du ut en befintlig braskamin till likvärdig krävs inte anmälan. Läs mer här.

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring kräver inte bygglov. För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer. I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning för bedömningen:

  • om det finns en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring,
  • byggnaden är till för den verksamheten och hör den till ett självständigt företag,
  • byggnadens utformning och standard.

Detta gäller utanför detaljplan, dock kan strandskyddsdispens krävas.

F

Flagga – kräver inte bygglov. Är den i närheten av trafik kan gata/park-enheten (Teknik & Service) behöva kontaktas. För vepor gäller andra regler.

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Kräver inte bygglov om den är max 15 kvadratmeter, flera byggnader är tillåtna men den sammanlagda ytan får inte överskrida 15 kvadratmeter.

För att vara bygglovbefriat måste friggeboden ligga minst 4,5 meter från fastighetsgränserna och höjden från mark till taknock får högst vara 3 meter. Friggeboden kan ligga närmare gränsen mot grannen än 4,5 meter om den grannen godkänner detta. Friggeboden måste också ligga i "omedelbar närhet till bostadshuset". Dock aldrig närmare park eller gata än 4.5 meter.

Se information på Boverkets sida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod/

Fönster – är en fasadförändring och kräver oftast bygglov om den påverkar byggnadens utseende väsentligt. Exempelvis byte från fönster utan spröjs till fönster med spröjs.

G

Garage – kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster.

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs det marklov inom detaljplanelagt område.

H

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt.

Husvagn/Husbil – Bygglov krävs inte för säsongsförvaring av högst två husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Förvaring för fler än två husvagnar eller husbilar kräver bygglov och bedöms då som ett upplag.

Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte ställa upp husvagn eller husbil utan bygglov där.

Se information på Boverkets sida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/bat-husvagn-och-husbil/

Häck – kräver inga tillstånd. Det finns dock bestämmelser kring höjd av häckar i närheten av vägkorsning och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med dem först. Bestämmelser kring häckar och olägenhet finns i jordabalken.

I

Inglasning av altan – kräver bygglov.

Inglasning av balkong – kräver bygglov.

J

Jalusier – kräver sällan bygglov. Innebär det en betydande fasadförändring krävs bygglov.

K

Kakelugn – se eldstad.

Kolonilotter - ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Komplementbyggnader på 30 kvadratmeter - det så kallade Attefallshuset, är anmälningspliktigt.

L

Lekstuga – kräver sällan bygglov om den är anpassad för små barn. Om den är större kan den klassas som friggebod och följer då de reglerna. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump – se värmepump.

Lägenhet (bostad) - att inreda en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt.
Att inreda en bostad i två- eller flerbostadshus kräver bygglov.
Att slå ihop två lägenheter till en – är anmälningspliktigt.

M

Marklov – ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. För att ändra markbeläggning eller markyta krävs inget lov.

Se information på Boverkets sida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/marklov/

Markis – kräver sällan bygglov. Markisen får inte vara permanent utfälld. Om den är en betydande fasadförändring krävs bygglov.

Mast – kräver bygglov.

Mur – Murar behöver ha en viss höjd och längd för att vara bygglovspliktiga.

Se information på Boverkets sida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/murar-och-plank/

Måla – För ommålning som innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär krävs bygglov inom detaljplanelagt område.

Se information på Boverkets sida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/

P

Parabol – kräver inte bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser – krävs inte bygglov för om det gäller anläggning av en eller två platser på ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov.

Pergola – är genomsiktlig till mer än hälften och kräver inte bygglov oavsett höjd.

Plank – Med ett plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket.
Plank behöver ha en viss höjd och längd för att vara bygglovspliktiga.

Se information på Boverkets sida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/murar-och-plank/

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, vatten eller ventilation, är anmälningspliktigt

Pool - kräver inte bygglov. 
Om du önskar att sätta upp ett pooltak så är det bygglovspliktigt om det är över 1,1 meter högt.

Läs mer om pool på Boverkets sida:
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/pool/

R

Radon - vid frågor om radon, ta kontakt med Dalslands Miljö- och energiförbund.

Rivning av byggnad - rivning av en byggnad eller del av byggnad kräver rivningslov medan rivning utanför detaljplanelagt område kräver anmälan

Rökkanal - installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S

Schakta – kräver oftast marklov. Se under punkten Marklov.
Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.

Skylt – kräver vanligtvis bygglov.
Läs mer på Boverkets sida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-skyltar/

Skorsten – kräver bygglov om det ändrar byggnadens utseende väsentligt. Ingår ofta i anmälan eldstad.

Skärmtak – kräver ibland bygglov inom detaljplanelagt område. Får byggas utan bygglov på en- och tvåbostadshus över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannen gett sitt medgivande får det placeras närmare.

Solfångare och solceller – Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver bygglov. 
Solfångare/solceller på marken eller på bygglovfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.
Läs mer på Boverkets sida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/sol/

Spaljé – om genomsiktligheten är femtio procent eller mer, krävs inte bygglov (ny rättspraxis sedan november 2014), oavsett höjd. Se även plank.

Staket – om genomsiktligheten är mindre än femtio procent, krävs bygglov (ny rättspraxis sedan november 2014) om det är högre än 1,1 meter. Se även plank.

Stambyte – är anmälningspliktigt.

Stängsel – se staket.

T

Tak – ska du höja eller sänka taket kan bygglov krävas. Se också skärmtak. Ska du byta tak krävs bygglov om det ändrar byggnadens utseende väsentligt.

Takfönster – mindre takfönster (mindre än 0,5 kvadratmeter) kräver inte bygglov. Bygglovsfrihet gäller inte vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Terrass – se altan.

Tillbyggnad - är bygglovpliktig. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en Attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig.

Tilläggsisolering – kan ses som en fasadförändring om det påverkar byggnadens utseende väsentligt och kräver då bygglov inom detaljplanelagt område.

Trappa – kräver sällan bygglov.

Träd – det krävs inga tillstånd att plantera träd på sin tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först. Bestämmelser kring träd och olägenhet finns i jordabalken. Se också trädfällning.

Trädfällning – marklov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet.

U

Uterum – kräver bygglov. Är uterummet 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en Attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov men är anmälningspliktig..

Utfart – kräver inte bygglov. Du ska dock kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen innan du gör några åtgärder..

Uteservering – kräver bygglov ibland.

Uteplats – kräver inte bygglov. Om du på uteplatsen bygger en altan eller ändrar markens nivå kan det däremot krävas ett lov. Se altan respektive mark.

V

Vatten, ventilation och avlopp – Installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Vepa – liggandes mot fasaden krävs alltid bygglov (skyltlov).

Värmepump – kräver inte bygglov om det inte blir en väsentlig ändring av fasad. Gäller dock ej kulturbyggnader.

Å

Återvinningsstationer – kräver bygglov.

Ä

Ändrad användning - vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola, garage till boendeyta. Det gäller även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Ändrad planlösning - se planlösning.

Ö

Öppen spis – se eldstad.

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Sidan uppdaterades 17 april 2024