Vad gör man som politiker?

Uppdraget som politiker i Dals-Eds kommun innebär att man arbetar för att ge invånarna den kommunala service, som de behöver och vill ha. Politikerna förvaltar kommunens pengar, som till stor del består av medborgarnas inbetalda skatter. Det är politikernas beslut som styr vår vardag och får samhällets hjul att snurra.

De allra flesta politiker i Dals-Eds kommun är så kallade fritidspolitiker, det vill säga de har också ett annat arbete. Endast kommunalrådet är politiker på heltid.

Väcka ärenden - Motioner och interpellationer

Som politiker driver man sitt arbete genom att lägga förslag till kommunfullmäktige (motioner) eller ställa frågor till en nämndordförande (interpellationer eller enkla frågor).

Får man ersättning för sitt arbete som politiker?

Som politiker i nämnder och styrelser får man arvode enligt regler som har fastställts av kommunfullmäktige.
Om du som ledamot eller ersättare deltar vid ett nämndsammanträde är du berättigad till ersättning (arvode/faktiskt förlorad arbetsförtjänst). Du kan även få ersättning för resor. Som ledamot/ersättare i kommunfullmäktige får du inget arvode, däremot är du berättigad till reseersättning och förlorad arbetsförtjänst.

Årsarvode och timarvode uppräknas årligen.

Sidan uppdaterades 25 maj 2023