Ta del av handlingar hos kommunen

Ett stort antal handlingar kommer in till kommunen och upprättas hos kommunen. De allra flesta handlingar har du rätt att ta del av (offentliga handlingar) men inte alla. Om du kan ta del av en handling har du rätt att läsa handlingen på stället eller t.ex. skriva av, fotografera eller spela in informationen. Du har också rätt att få kopia av handlingen mot en avgift.

Vad är en handling?

Förutom "vanliga" papper  som t.ex. brev, protokoll, beslut m.m. kan en handling även vara t.ex. ett e-postbrev, ett ljud- eller videoband, en diskett m.m. Sammanfattningsvis kan man säga att en handling är information av något slag.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling är antingen inkommen till kommunen eller upprättad där. Handlingen förvaras även hos kommunen. En allmän handling är offentlig och kan lämnas ut till dig, om den inte är sekretessbelagd enligt Sekretesslagen eller t.ex. är utkast, minnesanteckningar. eller internt arbetsmaterial.

Offentlig handling

En offentlig handling har du rätt att ta del av. Enligt Förvaltningslagen ska begärda handlingar lämnas ut "skyndsamt", vilket i praktiken betyder omedelbart eller inom maximalt två dagar (beroende på om du personligen besöker kommunen eller begär handlingarna t.ex. per telefon eller e-post.

Sekretess

Vissa handlingar är helt eller delvis sekretessbelagda (hemliga) och får inte lämnas ut. Syftet med sekretessen kan t.ex. vara att skydda enskild persons integritet eller att förebygga brott. Handlingar som rör socialtjänsten är t.ex. ofta belagda med sekretess.

Om du begär att få ut en hemlig handling, ska frågan om utlämnande prövas omedelbart och i varje enskilt fall. Sekretessen gäller nämligen aldrig för evigt och vissa personer kan ha rätt att läsa dokument som är hemliga för andra. Om en handling är delvis hemlig, är kommunen skyldig att täcka över de delar som är hemliga och visa upp de delar som är offentliga.

Om en handling inte lämnas ut

Om en handling du vill ta del av inte lämnas ut till dig, måste kommunen motivera detta genom att hänvisa till relevanta paragrafer i Sekretesslagen. Du måste få ett skriftligt beslut från kommunen tillsammans med upplysning om hur du kan överklaga beslutet till Kammarrätten.

Om du skickar in en handling

När du själv skickar en en handling till kommunen blir den handlingen allmän och kan läsas av andra. Det är kommunen som avgör vad som är hemligt eller inte. Det händer att personer skickar in handlingar och skriver "förtroligt", "behandlas konfidentiellt" eller liknande på dem, men i frågan om en handling är offentlig eller inte, saknar sådan skrivelse betydelse.

Sidan uppdaterades 25 september 2023