Strandskyddsdispens

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att få beviljad strandskyddsdispens krävs att det finns särskilda skäl. På länkar längst ner på sidan finns information om vad strandskyddsbestämmelserna innebär avseende särskilda skäl, fripassage med mera. 

Vem gör prövningen?

I det flesta fall prövas strandskyddsdispenser av kommunen, men inom vissa områden till exempel naturreservat och Natura 2000-områden är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som gör prövningen. Kontakta oss om du är osäker på vart du ska skicka din ansökan. 

Ansökan om strandskyddsdispens

Exempel på övriga handlingar:

  • Översiktskarta över platsen 
  • Situationsplan över åtgärden där tomtplatsavgränsning för önskad strandskyddsdispens är inritad 
  • Ritningar som beskriver åtgärden 
  • Foton, illustrationer eller annat som kan förklara åtgärden 

Ansökan skickas till:

byggnadsnamnden@dalsed.se

eller 

Dals-Eds kommun
Byggnadsnämnden
Box 31
668 21 ED 

Vår ärendehantering sker digitalt så vi önskar i första hand att få handlingarna i .pdf via e-post. Om du inte har den möjligheten går det bra att skicka med vanlig post så scannar vi in handlingarna.

Avgift

Avgift för:
- strandskyddsdispens är 9 168 kronor.
- strandskyddsdispens för komplementbyggnad 0-15 kvm inom redan ianspråktagen tomt för bostadsändamål är 4 584 kronor,
enligt fastställd taxa för 2024.

Invänta dispensbeslutet och eventuell överprövning

Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva dessa. Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning inom tre veckor från det att myndigheten tog del av kommunens beslut. 

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Sidan uppdaterades 3 januari 2024