Ovårdad byggnad och tomt

Det finns regler i plan- och bygglagen (8 kap 14 §) med krav på byggnader och tomter. Där nämns: ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som anges i § 4 i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.”

4 § säger att:
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

  1.  Bärförmåga 
  2.  Säkerhet i händelse av brand 
  3.  Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 
  4.  Säkerhet vid användning 
  5.  Skydd mot buller 
  6.  Energihushållning och värmeisolering 
  7.  Lämplighet för det avsedda ändamålet 
  8.  Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga

 

När det gäller tomter anges det i 8 kap 9 § plan- och bygglagen att

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. ”

Har du tips om ovårdade byggnader eller tomter kontakta Kanslienheten, plan och bygg

Det är byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och som har möjligheter att ingripa och förelägga fastighetsägare att vidta åtgärder.

Kontakta Kanslienheten, plan och bygg 0534-190 00 (vxl) eller e-post till byggnadsnamnden@dalsed.se. Din anmälan får vara anonym. Bra att tänka på är, att om du väljer att vara anonym kommer du inte kunna ta del av beslutet.

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Sidan uppdaterades 23 oktober 2023