Revision

De kommunala revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamheten och ett demokratiskt inslag i den kommunala självstyrelsen är att de förtroendevalda kan granskas av sina egna.

Revisionens uppdrag och arbetsformer regleras genom kommunallagen, aktiebolagslagen och kommunens revisionsreglemente. Kommunfullmäktige kan även ge revisionen uppdrag, dels genom det årliga budgetdokumentet och dels genom enskilda eller årligen återkommande uppdrag.

Kommunens revisorer och lekmannarevisorer ska utföra sin granskning enligt bestämmelserna i kommunallagen (kap. 9) och aktiebolagslagen (kap. 11). Den kommunala revisionen har två huvuduppgifter. Dels att pröva (den lagstiftade uppgiften) och dels att främja (den av god revisionssed etablerade uppgiften) den kommunala verksamheten.

Granskningen skall genomföras med en sådan omfattning att revisorerna årligen kan bedöma att:

  • Kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande.
  • Kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att Dals-Eds kommuns årsredovisning som omfattar kommunens (kommunstyrelsen och nämnderna) och koncernens (kommunen och bolagen) sammanställda räkenskaper är rättvisande.
  • Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.
Sidan uppdaterades 25 maj 2023