Förhandsbesked

Om du vill bygga utanför detaljplanerat område kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar kommunen om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Syftet med förhandsbeskedet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig att bebygga innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar för bygglov.

Om byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet.

Ansökan om förhandsbesked

Följande handlingar ska medfölja ansökan:

  • Karta där du anger var du vill bygga.

Ansökan skickas till:

e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se

eller med vanlig postgång till:

Dals-Eds kommun
Byggnadsnämnden
Box 31
668 21 ED

Vår ärendehantering sker digitalt så vi önskar i första hand att få handlingarna i .pdf via e-post. Om du inte har den möjligheten går det bra att skicka med vanlig post så scannar vi in handlingarna.

Hur ansökan hanteras

När du ansöker om förhandsbesked prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig att bebygga med hänsyn till olika frågor som till exempel:

  • Kan vatten och avlopp kan ordnas?
  • Är platsen lämplig med hänsyn till kulturmiljö?

För att få svar på dessa och andra frågor skickar kommunen ärendet på remiss till olika instanser. Även grannar får möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet. Kommunens översiktsplan är också vägledande för bedömningen. Då remisstiden gått ut tas ärendet upp i byggnadsnämnden som fattar ett beslut.

Bindande beslut

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked fått laga kraft.

Avgift

Avgift för förhandsbesked är 4 200 kronor, enligt av kommunen fastställd taxa för 2023.

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Länkar
Sidan uppdaterades 11 december 2023