Rivning

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.

När du ska riva en byggnad utanför detaljplan krävs en rivningsanmälan för åtgärder som inte är:

  • En komplementbyggnad, eller 
  • En ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov

Följande handlingar ska också normalt medfölja ansökan:

  • Plan för hantering av rivningsavfall (kontrollplan)
  • Situationsplan i skala 1:500 

Ansökan skickas till:

byggnadsnamnden@dalsed.se

eller 

Dals-Eds kommun
Byggnadsnämnden
Box 31
668 21 ED 

Vår ärendehantering sker digitalt så vi önskar i första hand att få handlingarna i .pdf via e-post. Om du inte har den möjligheten går det bra att skicka med vanlig post så scannar vi in handlingarna.


Kontrollplan och startbesked

Du får inte påbörja rivningsarbetena förrän plan- och byggnadsnämnden har godkänt kontrollplanen i ett startbesked.

Kontrollplanen ska visa byggherrens organisation och hur kulturhistoriska intressen tas till vara. Den ska också visa hur bygg- och rivningsmaterial sorteras och återvinns samt hur hälso- och miljöfarliga ämnen tas om hand.

När det krävts en kontrollplan ska en kontrollansvarig utses av byggherren. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs.

Rivningsavfall

Rivningsavfall ska i första hand transporteras till Onsöns avfallsanläggning.

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Sidan uppdaterades 11 december 2023