Slutsamråd

I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. 

En kallelse ska vara skriftlig och skickas till:

  • Byggherren 
  • Den eller de kontrollansvariga 
  • Övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta 

Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts 
  • Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna 
  • Den kontrollansvariges utlåtande 
  • Den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande 
  • Behov av andra åtgärder 
  • Förutsättningarna för ett slutbesked 


Byggnadsnämnden för protokoll över slutsamrådet.

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023