Bygglov

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov. Förutom bygglovspliktiga åtgärder finns även åtgärder som kräver marklov eller rivningslov. 
Kontakta Kanslienheten, plan och bygg på ett tidigt stadium så hjälper vi dig med att ta fram detaljplaner och andra bestämmelser som kan påverka hur du kan utforma din byggnad. 

Du behöver bygglov för: 

 •  Nybyggnad 
 •  Tillbyggnad 
 •  Ändrad användning av en byggnad om det innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål 
 •  Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri 
 •  Murar och plank (beroende på höjd)
 •  Skyltar


Bygglov krävs också för vissa anläggningar, till exempel:

 •  Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor 
 •  Fasta cisterner 
 •  Upplag, materialgårdar 
 •  Radio- och telemaster 
 •  Vindkraftverk 
 •  Parkeringsplatser 


Bygglov krävs även för yttre ändringar inom detaljplanelagt område:

Fasadändringar, till exempel: 

 • ommålning
 • byte av fasad- eller taktäckningsmaterial
 • om byggnadens yttre avsevärt påverkas, exempelvis ta upp ny öppning för fönster eller dörr

Vid ansökan om lov ska normalt följande blanketter lämnas in:

Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov

Anmälan kontrollansvarig

Teknisk beskrivning bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Följande handlingar ska normalt medfölja ansökan:

 • Situationsplan i skala 1:500  (Kanslienheten, plan och bygg kan hjälpa till med underlag)
 • Planritningar i skala 1:100 
 • Sektionsritning i skala 1:100 
 • Fasadritningar i skala 1:100 

Ansökan skickas till:

e-post: byggnadsnamnden@dalsed.se

eller med vanlig postgång till:

Dals-Eds kommun
Kanslienheten, plan och bygg
Box 31
668 21 ED

Vår ärendehantering sker digitalt så vi önskar i första hand att få handlingarna i .pdf via e-post. Om du inte har den möjligheten går det bra att skicka med vanlig post så scannar vi in handlingarna. 

Avgift:

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Sidan uppdaterades 11 december 2023