Hur beslut fattas

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Främst gäller det ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter och stora ekonomiska beslut. Det innefattar även budgeten - kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten innehåller den politiska inriktningen som ska gälla under kommande år, både vad gäller pengar och de verksamheter som kommunen har ansvar för; skolfrågor, äldreomsorg, räddningstjänst med mera.

Politikerna i kommunfullmäktige sätter upp mål för de verksamheter som kommunen ansvarar för. De beslutar också om hur kommunen organiseras, vilka nämnder som ska finnas och med vilka ledamöter samt hur arbetet ska fördelas.

Kommunfullmäktige sammanträder cirka 10 ggr/år. Sammanträdena är offentliga och allmänheten är välkomna att lyssna. Tid och datum annonseras i Dalslänningen.

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut.

Förslag från ledamöter i form av motioner behandlas också i kommunfullmäktige, liksom interpellationer och frågor som ställts till ordföranden i en nämnd eller beredning.

Ett ärende får inte handläggas eller tas beslut om såvida inte mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Rösträtt till kommunfullmäktige har den som är 18 år och folkbokförd i kommunen. Invånare från andra länder än EU-länder, Island eller Norge ska ha varit folkbokförda i minst 3 år för att rösta.

Sidan uppdaterades 25 september 2023