Bygga och bo

  • Var kan jag slänga mina sopor?
  • När hämtas hushållssoporna?
  • Vad har kommunen för planer för mitt område?
  • Finns det lediga lägenheter i Dals-Eds kommun?

Dessa och många andra frågor kan du få svar på här.

Blomlådor som farthinder
För att höja säkerheten i bostadsområden ges möjlighet för boende att ansöka om tillstånd för att placera ut blomlådor som en hastighetsdämpande åtgärd.
Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, d.v.s. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Bostadsförsörjningsprogram
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Här kan du ta del av det bostadsförsörjningsprogram som har antagits av kommunfullmäktige.
Bygga nytt, ändra eller riva
Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden är de myndigheter som handlägger plan- respektive byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bland annat bygglovsansökningar.
Detaljplaner, översiktsplan och planarbeten
När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.
Edshus AB
Edshus är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun.
Energi- och klimatrådgivning
Privatpersoner, företag och organisationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.
Energideklaration
Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.
Hissar
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Och kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
OVK, obligatorisk ventilationskontroll är ett krav som funnits sen 1991 och ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar.
Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö
Det finns en risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning.
Lediga tomter/fastigheter
Här presenteras lediga tomter som för tillfället finns tillgängliga i Dals-Eds kommun.
Adresser och lägenhetsnummer
Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett lägenhetsregister.
Sanering av Le-området/Bälnäs
Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet. Området är nu sanerat och bostadstomterna ligger ute till försäljning. Planeringen för den övriga marken fortsätter.
Sotning
Information om och regler kring sotning.
Söka bostad
Information om att söka bostad i Dals-Ed.
Vatten och avlopp
Här hittar du information kring vatten och avlopp i Dals-Eds kommun.
Övriga tillståndsfrågor
Tillstånd som kan behövas när du har/ska starta egen verksamhet, eller när du behöver ett tillfälligt tillstånd av något slag.
Nyinflyttad till Dals-Ed?
Vi är glada att få hälsa dig välkommen till vår kommun. Har du tid att svara på några frågor hjälper du oss att bli bättre på att ta hand om våra nyinflyttade framöver.
Flyttat ut från Dals-Ed?
Vad tråkigt att du/ni lämnar Dals-Eds kommun! Vi vill gärna höra om det finns något vi hade kunna göra annorlunda för att du/ni skulle ha stannat kvar.
Sidan uppdaterades 21 september 2023