Notarius Publicus

Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

En Notarius Publicus har bland annat följande uppgifter:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, eller då förseglingar sätts på eller bryts
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan

Länsstyrelsens hemsida finns aktuell och uppdaterad förteckning över förordnade notarius publicus i Västra Götalands län.

Sidan uppdaterades 27 september 2023